Начало на позитивна тенденция, регистрира МКБППМН при Община Тервел в Годишния си отчет за 2007 год.

През изминалата година противообществените прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни лица на територията на Община Тервел в основни линии намалиха своят брой. Констатираното намаление може да означава начало на позитивна тенденция.
През 2007 год., Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Тервел е образувала и разгледала 37 възпитателни дела. Комисията в състав по чл.11, ал.2 от ЗБППМН е наложила възпитателни мерки спрямо 35 малолетни и непълнолетни лица, разпределени по възрастови групи- 28 непълнолетни момчета и 8 малолетни, едното от които е момиче. През предходната  2006 год. Комисията е образувала 55 възпитателни дела, по отношение на извършени прояви от 40 непълнолетни лица, двете от които момичета и 8 малолетни, едното от които- момиче.
През 2007 год. са разгледани 23 преписки- 13 по сигнал на Районна Прокуратура, 8 –на Районно полицейско управление, 1- на Районен съд и 1 по сигнал на длъжности лица и граждани. Наложени са 39 възпитателни мерки по чл.13, ал.1 от ЗБППМН на 35 малолетни и непълнолетни лица: 21 предупреждения, 2 – задължаване да се извини на пострадалия, 9 – задължаване да посещава консултации, обучения за преодоляване на отклоненията в поведението, 6 –поставяне под възпитателен надзор на родителите и лицата, които ги заместват и 1 – предупреждение за настаняване във ВУИ с изпитателен срок от 1 година.
По отношение на  етническия състав по самоопределяне на лицата през 2007 год. са образувани възпитателни дела на 20 роми, 6 турци и 9 българи. Образованието на лицата с разгледани възпитателни дела също е важен фактор- 3 се определят като напълно неграмотни, 7 са с незавършено начално образование, 9 с начално и 16 лица с основно, 11 от които продължават да учат.
По брой престъпленията, извършени от непълнолетни и регистрирани в РПУ-Тервел за 2007 год. са 12 бр., в сравнение с 2006 г., когато  са били 24 бр., в процентно съотношение 10,34% за 2007 г. към  17.14 % за 2006 г. През отчетният период не са извършени от непълнолетни лица тежки криминални престъпления като убийства и полови престъпления. Спад се забелязва и при най-характерните прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни лица- кражбите. От 22 бр. за 2006 година на 11 бр. за 2007 година. При направения анализ относно причините за асоциалните прояви и престъпления сред децата на преден план се очертаха следните фактори- нездрава и криминогенна семейна среда, липса на пълноценен и ефективен родителски контрол, непосещаване на училище, вредно влияние на приятелското обкръжение, липса на трайни интереси, лекомислие и увлечение.
    С цел опазване сигурността и защита на децата от Община Тервел през 2007 г. продължиха да се провеждат проверки по линия „непълнолетни и малолетни”. Съставени са: 1 акт за нарушаване на работното време, 3 - за нарушаване на санитарно-хигиенните норми, 3 -за допускане на непълнолетни след разрешения час и 3 акта за нарушаване на обществения ред.
През 2007 год. не се водят на отчет в ДПС–гр. Тервел деца извършващи хомосексуални услуги; употребяващи упойващи вещества и наркотици; деца, привлечени към секти с криминогенен характер и безнадзорни деца.
   В изпълнение на дейностите по Общинската програма за превенция на насилието между учениците, Националния интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006-2009 год. и Национална стратегия за борба с наркотиците, МКБППМН разработи и реализира редица дейности и мероприятия. Част от мерките и действията по програмите са реализирани самостоятелно от МКБППМН при Община Тервел, а други със съдействието на общинска администрация, специалисти при Дирекция „Бюро по труда” –гр. Тервел, Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Тервел, Инспектор ДПС, РПУ- Тервел, обществен възпитател, педагози, членове на УКППМН, медии.
В мероприятията са се включили над 200 деца, част от които са извършители на противообществени прояви и престъпления, а други са попаднали в категорията на т. нар. „деца в риск” от извършителство на криминални простъпки.
В изпълнение на дейност 1 са извършени мерки и действия по „Приобщаване на децата към основните ценности на гражданското общество”, дейност 2- „Насърчаване на заетостта по интереси във времето свободно от учебни занимания”, дейност 3–„Ангажиране на родителската общност”, дейност 4- „Преодоляване на социалната изолация на високорискови  групи (роми, бездомни, извършители на противообществени прояви и престъпления)” и по последната дейност 5 са реализирани действия по „Организационна, корекционно-възпитателна и методическа работа на МКБППМН”.
           За ограничаване на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните и противодействие на детската престъпност, МКБППМН при Община Тервел ще актуализира своята дейност в няколко направления:
     Доусъвършенстване на лятната програма „Наше лято” с разнообразни алтернативни форми за прекарване на свободното време на децата преминали през МКБППМН.
     Разработване и реализиране на лекционна програма за повишаване информираността на деца и родители, обогатена от провеждането на дискусии, кръгли маси, викторини, видеофилми.
     Активизиране дейността на УКПППМН и Ученическите съвети за предотвратяване на противообществените прояви на учениците и спазване на Наредба ¹1 за опазване на обществения ред в Община Тервел.
     Привличане на семейството, като основен партньор при провеждането на ефективна превантивна дейност за предотвратяване на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.


Публикувано на 05 Feb 2008