Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Предстои заседание на Общински съвет Тервел

Тя ще се проведе на 25 януари т.г. от 11: 00 часа в заседателната зала на Общината. Основна точка в дневния ред е изменение на Правилника за работа на общинския съвет. Правилника бе приет съвсем наскоро – на 4 декември м.г. Измененията засягат просторно дебатирани при приемането им текстове, които касаят материята за предсрочно прекратяване на правомощията на кмета на общината и на общинските съветници, правомощията на страните по отношение на конкурсите , за които общината е възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки и др.Изменението се налага поради факта, че приетите текстове бяха върнати от Областна управа за повторно разглеждане.
На предстоящото заседание ще се определи и общински съветник, който ще представлява общинския съвет в състава на Областния съвет за развитие.
Направено е и предложение за увеличаване на размера на хранодена на  ползващите услугите на Домашния Социален Патронаж.
Кмета на Общината предлага и разпределение по параграфи и дейности на сумата от 163 758 лв., която представлява преходен остатък от бюджет 2007. Предлага се  с 45 000 лв. да се подпомогне МБАЛ Тервел, като елемент от приетата преди две години оздравителна програма на болничното заведение.10 920 лв. е сумата необходима за изплащане на стипендиите на 60-те обучаеми по Програма ФАР за м. декември в селата Градница, Орляк и Каблешково.Разчетени са суми, които да покрият задължения на общината от края на м.г.към доставчиците на течни горива и храни за детските градини и детска ясла.
Заседанията на Постоянните комисии са насрочени по следния начин: на 22 януари от 14:00 часа за ПК по Бюджет и финанси и в същия час, но на 23 януари  2008 г. за ПК по образование и култура.


Публикувано на 21 Jan 2008