Подготвят се 2 проекта по програма ФАР

Общината подготвя два инфраструктурни проекта, които до 30 януари т.г. трябва да бъдат внесени за разглеждане в Министерство на финансите.Проектите съответстват на допустимите дейности по съответната бюджетна линия на Програмата. А тя е насочена към подобряване на условията на живот на малцинствени групи в неравностойно положение, със специален фокус върху ромите.Двата компонента на схемата осигуряват средства за ремонт и изграждане на инфраструктура в ромски населени места или квартали / Компонент 1/ и за ремонт на общински училища отново в населени места със същите характеристики / Компонент 2/. Общината ще кандидатства за основен ремонт на 4 улици в с.Орляк  и за енергоефективни мерки на училището в същото село. Ако проектите получат одобрение, ще бъдат преасфалтирани 4-те улици, ще им се изградят бетонови тротоари и ще се монтира улично осветление от два типа – високо и алейно , като вторият тип се предвижда за участъците от улиците, които обхващат централната част на с.Орляк.За училището пък се планира поставяне на  нова дограма в коридори и класни стаи на трети и четвърти етаж, основен ремонт на парната инсталация и полагане на външна топлоизолираща мазилка. Към момента част от дограмата е подменена със собствени общински средства и водогрейният котел е нов, но тези мерки се оказаха недостатъчни , за да достигнат температурите в класните стаи необходимите нива при резки застудявания.Училището е второто по големина в Общината и се посещава от 215 ученика.Село Орляк е едно от най-многолюдните села в Тервелско и преобладаващата част от населението се самоопределят като роми.
Проектите трябва да се подготвят съгласно изискванията на Програма ФАР и насоките за кандидатстване по съответната схема.Средствата по бюджетната линия са силно ограничени и вероятно нивата на конкуренция между общините – кандидати ще са много високи. Одобрените общини трябва да осигурят допълнително 5 % съфинансиране от бюджета на проекта.
Настоящите два проекта са трети и четвърти по ред от подготвените и внесени от началото на настоящия мандат. От началото на м. ноември м.г. до сега са разработени два проекта , като единият от тях е вече одобрен – за обновяване на стадиона в Тервел / Красива България/ и за изграждане на център за физическа активност в ЦДГ 2  в Тервел / СИФ/. Следващият, пети по ред проект ще е готов до средата на м.февруари и с него общината ще кандидатства по мярка 4.1. на Оперативна Програма за регионално развитие.Това е единствената засега отворена за кандидатстване мярка за нашата Община. С това кандидатстване ще се направи опит за разрешаване на проблема с неефективното отопление на двете най-големи детски градини в гр.Тервел – ЦДГ 2 и ЦДГ 3.Дейностите предвиждат подмяна на дограмата, полагане на топлоизолираща външна мазилка, изграждане на покриви с нова конструкция и с топлоизолация и ремонт на парните инсталации. Ще се търсят начини и за подобряване състоянието на кухненското оборудване в ЦДГ 3 , където кухнята осигурява храна за две детски заведения.


Публикувано на 21 Jan 2008