Управление на общината за срока на мандата

Документът трябва да бъде изработен и внесен в Общински съвет Тервел в срок до 9 февруари т.г. Това гласи разпоредба на Закона за местното самоуправление и местната администрация от края на 2006 година.Програмата ще съдържа основните цели и приоритети в развитието на община Тервел за периода на мандат 2007-2011 г., както и посочени  дейности, срокове за изпълнение и очаквани резултати. Кметът на общината трябва да представи програмата и да прави пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението й в срок до 31 януари всяка година. Програмата за нашата община ще бъде изготвена в разписания в Закона срок. Тя ще обхваща всички сфери на дейност на общината и ще представи реалистичен план на съответствие между нуждите на отделните населени места и слоеве от населението в общината  и възможностите за финансиране на проекти  по оперативните програми и програмата за развитие на селските райони. Ще бъдат предвидени и тенденциите в структурирането на общинските бюджети , проблемите с неоптимизираната училищна мрежа и делегираните бюджети на училищата и други особености на общината, които ще окажат влияние на анализа на нуждите и на дейностите в Програмата. Досега стратегическия документ за работа на общината беше Общинския план за развитие за периода 2006-2013 година. И след изготвянето на програмата Общинския план ще остане в сила като рамков документ на общината. Пълният вариант на плана е поместен в сайта на общината на адрес www.tervel.bg. Програмата за управление също ще бъде поместена там , след като се приеме от Общински съвет Тервел .

Публикувано на 14 Jan 2008