Избрани са членовете на постоянните комисии към ОбС

Общинският съвет взе решение, с което определя към него да работят три постоянни комисии от по седем члена .Съставът на комисиите, както и председателският им състав също станаха факт след проведено гласуване . Така вече са налице и ще започнат заседанията си следните постоянни комисии:
². ПК “Бюджет, финанси, икономика, инфраструктура, транспорт и общинска собственост” в състав: Юмюгюл Иджаби Сюлейман – председател  ,Розиян Стоянов Енчев – зам. председател ,Ибрям Махмуд Помак,Шенол Мехмед Али,Фикрет Мюмюн Ахмед ,Димитър Георгиев Димитров,Пламен Христов Желязков  .
²². ПК “Образование, здравеопазване, култура, спорт, социална политика и вероизповедание”в състав:Нуртен Юсеин Хаджиисмаил – председател ,Нефизе Мустафа Исмаил – зам.председател,Живко Живков Стоянов,Боряна Иванова Паскова ,Атанаска Неделчева Илиева,Ради Нейков Кралев,Ахмед Юсеин Ахмед.
²²². ПК “Обществен ред, устройство на територията и екология”в състав:Бернар Метинов Сабитов – председател ,Ибрям Махмуд Помак – зам.председател,Невяна Димитрова Пенчева,Юнал Сали Хамид,Алкин Бейзат Исмаил,Димитър Христов Цонев,Никола Петров Чомаков.

Първите заседания на комисиите ще се проведат на 10,11 и 12 декември т.г. по повод на насрочено заседание на Общински съвет Тервел на 14 декември.Заседанията на комисиите съгласно Правилника на общински съвет са открити и на тях могат да присъстват граждани, представители на НПО и на медиите. Часът и мястото на всяко заседание трябва да бъде оповестен от ръководството на ОбС предварително.


Публикувано на 10 Dec 2007