Приет е правилник за дейността на ОбС Тервел

Това беше основна точка от дневния ред на насрочено  в средата на ноември заседание на местния парламент.На заседанието си , проведено на 4 декември ръководството на съвета предложи на колегите си от името на групата  съветници от ДПС проект на правилник. Дебатите по него отнеха много време,тъй като в хода им стана видно, че определени текстове от правилника не са прецизирани и  е необходимо да се преработят основно, за да се отстранят  несъответствия със Закона за местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА / и грешки, които лишават няколко текста от смисъл.По тази причина Правилникът бе приет и след дадена почивка ръководството на Общински съвет започна предлагането на множество изменения по него. Измененията също бяха приети.Не беше предложено за гласуване изменение в текст на Правилника, който гласи, че Общинският съвет на Тервел може да прекрати предсрочно пълномощията на Кмета на общината с мнозинство от 2/3 от членовете си. Общинският съветник Димитър Димитров предложи този текст да отпадне като се обоснова с факта , че ЗМСМА отдавна е отнел тази възможност на общинските съвети и към момента решение за прекратяване на правомощия на кмет на община може да взема само Общинската избирателна комисия при наличие на обстоятелства, визирани в ЗМСМА. Предложението не бе разгледано с мотив, изтъкнат от председателстващия , че Областният управител е органът , който може да се произнесе по казуса – т.е. може ли един общински съвет да приема в своя Правилник текстове, които не съответстват на разпоредбите на закона.Съгласно текст от ЗМСМА Общинският съвет е длъжен да изпрати на Областния управител своите решения за одобрение в седемдневен срок от приемането им. Гражданите ще бъдат информирани от страниците на вестника за становището на висшата инстанция по въпроса.


Публикувано на 10 Dec 2007