Покана на заседание на Общински съвет гр.Тервел

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ВИ КАНИМ

На заседание на Общински съвет на Община Тервел на 04.12.2007г. от 11:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация, при следния
ПРОЕКТО–ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на правилник на организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

2.Избиране състав и председатели на постоянните комисии към ОбС.

3.Предложения и докладни записки.

4.Изказвания, питания, становища и предложения на гравдани.

Публикувано на 29 Nov 2007