Дирекция "Бюро по труда" гр.Тервел

ИНФОРМАЦИЯ

за подадените в ДБТ Тервел проекти по НП “ОСПОЗ” 2008г. в сферата на селското стопанство

    Общо депозираните в ДБТ Тервел проекти по НП “ОСПОЗ” 2008г. на земеделски производители са 12, като по тях ще се  осигури заетост на 68 лица.
     В три от проектите се предвижда отглеждане на едър рогат добитък и осигуряване на целогодишна заетост на пълен работен ден на 5 лица, бенефициенти по програмата. Останалите проекти са насочени към растениевъдството / овощарство, зеленчукопроизводство, полевъдство и др./ и се планира осигуряване на 9-месечна заетост при 6-часов работен ден.
    Шест от проектите са подадени от работодатели, изпълняващи успешно проекти по НП “ОСПОЗ” през 2007г. Останалите работодатели са нови, или такива, които  през миналата година не получиха одобрение за проектите си.
    
                       
                               инж. Атанас Йорданов
                        Директор на ДБТ Тервел
 

Публикувано на 20 Nov 2007