Конкурс за написване на ЕСЕ

Р  Е  Г  Л  А  М  Е  Н  Т
Конкурс за написване на есе –
 „Младите- автори на обществената промяна”

Община Тервел и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), организират конкурс за есе –„Младите – автори на обществената промяна”, като част от Общинската програма за превенция на насилието между учениците.
Младите автори могат да изпращат повече от едно свое произведение по всяка от посочените теми:
-    „Властта  не прави някого по-достоен за живот от друг”;

-    „Когато тръгнеш да изкачваш стълбата на успеха, не бъди несправедлив с другите, защото можеш да ги срещнеш на връщане”;

-    „Ако Дядо Коледа можеше да разреши проблемите на младите хора в съвременното българско общество…”

Целесъобразността и силата на конкурса за есе е тъкмо в изработването на практически решения за най-уязвимите места на днешното българско време - една практика на мисленето, която не само изказва страха и грижата, но недвусмислено посочва - "Минете по улиците, погледнете в очите на хората и си отговорете на въпросите: "Властта прави ли някого по-достоен за живот в сравнение с друг?", „Справедлив ли си с другите, когато започнеш да се изкачваш по стълбичката на успеха?”, „Дядо Коледа може ли да разреши проблемите на младите хора ?”.
 Логиката на ежедневието включва и следните парадокси, които вече са същностен проблем за младите - "ако в днешно време живееш достойно, има реална опасност да умреш от глад /…/ все материални неща /…/ да се занимаваш с незаконен бизнес или да си облечен в дрехите на властта е почти равностойно".
Отговорността, с която Вие бихте писали- млади хора, би могла да ни се стори дори смущаваща, ако не беше направо задължаваща – длъжни сме да чуем и видим проблемите на Вашата съвест, защото те са общи и ни застигат.
Представянето на Вашата гражданската позиция, млади автори е Важна за Нас- тя е Вашият съзнателен начин на живот. Да описваш с думи, това е още една вторична мотивация, изискваща особено уважение.

². ЦЕЛ:
•    Да поощрим младите хора от общината да осмислят и изразяват своята активна гражданска позиция към проблемите на обществото и специално на Община Тервел със средствата на словесното изкуство.
•    Подкрепа на младежите за косвеното им включване в дейности на общините и проекти за развитие. Целта е да се окуражат младите хора да бъдат промяната, която искат да видят в местата, където живеят.
•    Чрез съвети и напътствия от младите хода да се идентифицират местни проблеми, приоритети и разрешения пряко или косвено засягащи младите.

II.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
1. Могат да участват всички деца и ученици от Община Тервел на възраст от 14 – 19 години в две възрастови групи: ² – от 14 до 16 години, ²² – от 16 – 19 години.
2. За участие е необходимо да посочите трите си имена, рождена дата и година, учебно заведение, пълен адрес и телефон за връзка.
3.  Оценката ще бъде от компетентно жури.
4. Всички отличени творби ще бъдат публикувани в местния вестник „Тервел”, в създадена за целта рубрика: „Младите- автори на обществената промяна”.
5. Готовите есета е необходимо да бъдат предадени в Община Тервел, МКБППМН- стая 304, ²²² етаж на Искра Балушева до 03.12.2007 год.

III.НАГРАДЕН ФОНД:
     
1. Класиране:
Първо място-50 лв.
Второ място- 40 лв.
Трето място- 30 лв.

2. Всички участници получават специални грамоти за добро представяне. Останалите участници, които не са класирани на първите места получават предметни награди.

    За допълнителна информация: Община Тервел, стая ¹ 304, трети етаж и тел.05751 / 20-85 и 20-75.
 

Публикувано на 20 Nov 2007