Какво се случи през седмицата

>>    Общината внесе в СИФ София два проекта, с които ще се конкурира с останалите общини в България за финансиране през 2008 г. Единият е за основен ремонт на ЦДГ 3 в Тервел и е на стойност 326 000 лв. Другият предвижда ремонт на ЦДГ 2 в Тервел на стойност 349 000 лв.Основните дейности са аналогични в двата проекта и могат да се обобщят като саниране на сградите. Кратка ретроспекция за досегашната ни работа с фонда - СИФ разглежда проекти общини от 2000 г.Община Тервел се е класирала със свои проекти във фонда три пъти  - през 2005 г. за основен ремонт на корпус Б на СОУ Тервел , през 2007 г. – за изграждане на дом за стари хора в с.Полк.Савово и отново през тази година – за изграждане на извънкласен център в читалището в с.Нова Камена.Общата стойност на трите проекта е 645 000 лв. 20 % от тях се осигуряват от общината.Последните два договора са подписани в края на септември и строителните дейности тепърва предстоят.

>>    Направи се първата копка на строежа за дом за стари хора.Строителната площадка е открита на 5 октомври.Присъстваха представители на Община Тервел, фирмата изпълнител и фирмата, определена да изпълнява дейността строителен надзор на обекта.

>>    Одобрен е проектът за основен ремонт на улица „Св.Св.Кирил и Методий” в гр.Тервел. ИА САПАРД информира за подготовка на договора. Проектът бе внесен в агенцията на 2 август т.г. след разгорещени дебати в общински съвет Тервел на заседанието му , проведено на 30 юли. Тогава съществуваше реалната опасност Общината да не успее да внесе проекта до крайния срок – 3 август, поради липса на единно становище от общински съвет. Част от съветниците застъпиха тезата, че трябва да се направи проект за някое от селата, а не за Тервел.В крайна сметка проектът бе подкрепен и сега Тервел ще има още една улица в централната си част , която да осигурява безпрепятствено придвижване на автомобили и пътници.Проектът е на стойност 98 000 лв. и предвижда преасфалтиране на уличното платно. Тротоарите ще останат в досегашния си вид, тъй като „таванът” за кандидатстване е 100 000 лв. и сумата е достатъчна само за основен ремонт на пътната настилка. Всъщност последната е в много лошо състояние , а тротоарите все още не се нуждаят от основен ремонт.

>>    Подписа  се договорът с фирмата – изпълнител на строителните дейности в бившето общежитие в Тервел.Избрана бе и фирмата, която ще изпълнява дейността строителен надзор.Работата започна с очукване на старата мазилка от вътрешните стени. Основните дейности ще се организират през идната седмица.


Публикувано на 08 Oct 2007