Хроника: Общинска администрация - Общински съвет

>> Ръководството на Общински съвет уведоми Кмета на общината за проекто-дневния ред на предстоящото си заседание и за необходимостта от внасяне на отчетите , информациите и предложенията в срок до 24 август. Общинска администрация внесе материалите си в указания срок.

>> Общинска администрация отново припомни на ръководството на общински съвет, че очаква от него материали за работата му с цел публикуването им в местния вестник без намесата на редакционния екип. Такива не бяха предоставени.

>> Общинска администрация отправи за трети път искане към ръководството на Общински съвет да предостави протоколите от заседанията на общински съвет, които са председателствани от новоизбраните председател и заместници, за да ги помести в общинския сайт.Там могат да бъдат прочетени свободно всички протоколи от заседания на общински съвет от този мандат на местната власт , с изключение на последните три. Отново получихме отказ за съдействие.

>> Общинска администрация отправи искане към ръководството на Общински съвет да предостави протоколите със становищата от проведените през последния месец заседания на новоизбраната Анкетна Комисия от 5 общински съветника. Протоколи не бяха предоставени.


Публикувано на 28 Aug 2007