Предстоящо заседание на ОбС

То ще се състои на 4 септември, от 10:00 часа.По всички определени в дневния ред точки се внесоха изисканите от ръководството на Съвета материали.
Отчетът за изпълнение приетите от Общински съвет Тервел решения през първото полугодие на 2007 г.се внася в съответствие с изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация.От изготвения отчет става ясно, че за периода са приети 92 решения. Две от тях са върнати от Областния управител и не са влезли в сила.Те касаят продажба на жилищни имоти и промяна на статута на недвижим имот.Най-голям е делът на решенията за промени в бюджета , не е малък и броят на решенията за разпореждане с общински имоти.
Отчетът за извършените ремонти от общината се отнася отново за първото полугодие на годината. От него е видно, че за този кратък период общината е работила по 25 обекта – две църкви,  две джамии, училища, детски градини. Построени са две нови автоспирки, завършен е проект „Възраждане на бизнесзона Североизток” , обновен е градския парк , ремонтирано е едно кметство – в с.Сърнец.Разходвани са общо 256 539 лв. От тях 112 000 лв. общината ще получи отново от ИА ФАР на МРРБ след одобрение на финалния отчет на проект „Възраждане на бизнесзона Североизток”.
Внесена е и информация за готовността на тервелските училища за откриване на новата учебна година. От нея е видно, че общината е предприела всички необходими действия , за да протече откриването на учебната година във всички общински училища в пълно съответствие с издадената от министър Даниел Вълчев заповед.Всички училища ще имат нови училищни знамена и ще получат суми за представителни разходи от лимита на Кмета на Общината, за да организират тържествата си.


Публикувано на 28 Aug 2007