Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Заседание на ОбС на 04.09.2007 г.

На 04.09.2007г. /вторник/ от 10.00 часа в заседателната зала в сградата  на общинска администрация ще се проведе заседание на Общинския съвет на Община Тервел
при следния


ПРОЕКТО - ДНЕВЕН  РЕД:

1.Отчет за изпълнение решенията на ОбС за първото шестмесечие на 2007г.
2.Отчет относно извършените ремонти на обекти в община Тервел.
3.Информация за готовността на училищата за откриване на новата учебна година.  
4.Предложения и докладни записки.
5.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
                                    / А. Адем /


Публикувано на 28 Aug 2007