Представителство в МИГ Тервел-Крушари

Кмета на общината внесе за разглеждане на заседанието на Общински Съвет Тервел предложение за това четирима служители от Общинска администрация да участват в общото събрание на бъдещото сдружение от граждани и институции от двете съседни общини – Тервел и Крушари.Предложението бе съпроводено от изчерпателна докладна записка , даваща разяснения по въпроса за функциите на местните инициативни групи, за подхода ЛИДЕР , по който те трябва да бъдат учредени, за възможностите, които ще се предоставят на земеделците,читалищата,училищата,неправителствените организации и бизнеса чрез работата на бъдещите МИГ.Предложението на Кмета в МИГ –а да участват Русанка Димитрова , Сали Феим , Начо Железов и Николай Грудев, и четиримата представители на Общинска администрация, бе прието без възражения от общинските съветници.
В отговор на изпратено до Председателя на Общински съвет писмо-предложение от Кмета , Общински съвет предложи и двама общински съветници, които да членуват в общото събрание на МИГ-а.
Така общината изпълни ангажимента си да участва като представител на местната власт в новосъздаващото се сдружение.И в двете общини – Тервел и Крушари сега са в ход провежданията на общи събрания на читалища и сдружения , които трябва да излъчат свои представители за общото събрание на МИГ-а.
Учредяването на  МИГ обаче е само една от стъпките към бъдещата му дейност. По-сложната работа,която предстои да се свърши е да се разработи стратегия, която да получи висока оценка от Министерство на земеделието и в резултат на това бъдещият МИГ да получи средствата, с които да подпомага проекти на общностите в двете общини партньори.


Публикувано на 06 Aug 2007