Важни промени в разчета на капиталовите разходи...

На провелото се на 30 юли т.г.заседание на общински съвет Тервел се разгледа внесено от кмета на общината предложение за промени в утвърдения разчет на капиталовите разходи . Промените са наложителни по няколко много съществени причини.
Първата от тях е, че Общината подписа споразумението за финансиране на проекта „Дом за стари хора” и в срок до 2 август трябваше да преведе на СИФ собственото си участие от 60 000 лв.  От своя страна СИФ предоставя 238 000 лв.за строителството на дома.Средствата се осигуряват като се завишава плана за разпределение на собствените средства на общината.
Друга причина за промените е , че Общината получи от МФ 70503 лв., за да увеличи обема на дейностите по Проект „Благоустрояване на парк за отдих и спорт в гр.Тервел”, финансиран по Проект”Красива България”. Така се осигуряват средства за ремонт на допълнителни , невключени поради ограничен бюджет в проекта участъци.
Освен това кметският екип направи на общински съвет Тервел едно много съществено предложение – част от допълнителните средства да се разходват за изграждане на достъпна среда в общинския център Тервел. Това означава, че за хората с увреждания,които ползват инвалидни колички, за майките с бебешки колички, за трудно придвижващите се възрастни хора ще се поставят скосени бордюри и ще се направят подходи по тротоарите . Това ще стане на 10 места в града, в близост до обществени сгради и други публични обекти.Местата вече са определени от представители на хората с увреждания.Предстои да се възложат и изпълнят дейностите.


Публикувано на 06 Aug 2007