Какво се случи през седмицата?

>>    Обяви се търг за строителството на дома за стари хора.Кандидатите за изпълнители могат да закупуват вече тръжната документация.Работният проект е на разположение за разглеждане в стая 108 на общината всеки работен ден.Средствата за ремонта се осигуряват от Социалноинвестиционния фонд по одобрен проект.Комисията ще отвори тръжните предложения на 27 август в 15:00 часа.
>>    Обяви се и конкурс за избор на фирма, която ще обнови бившето общежитие в Тервел.Средствата се осигуряват по Програма ФАР , отново в следствие на одобрен проект.Конкурсните книжа ще се закупуват от общината.Предложенията ще се оценяват на 27 август , от 10:00 часа.
>>    Приключиха пътните работи по проект „Обновяване на парк за отдих и спорт”.Предстои поставяне на новите пейки,кошове ,озеленяване на алеите и поставяне на детските съоражения.
>>    Издадено бе разрешение за строеж за улица”Св.Св.Кирил и Методий”.То трябва да съпровожда внесения в САПАРД проект.Областния съвет за регионално развитие даде своето положително становище.Готово е и становището от РИОСВ Варна.Проектът е подкрепен и от три местни НПО.
>>    В Общинската избирателна комисия за местни избори постъпи искане от кандидата за кмет мандат 2003-2007 Юлиян Иванов за предсрочно прекратяване правомощията на кмета на общината Живко Георгиев.Мотивите на вносителя са, че Кмета е съдружник в две търговски дружества.Комисията уведоми кмета и го покани да внесе своите писмени възражения в тридневен срок.Предстои внасяне на възраженията и насрочване на дата за разглеждане на искането на вносителя Иванов.

Публикувано на 30 Jul 2007