Читалището в Тервел събра 92 свои членове

Това стана на 20 юли т.г. Непоносимата лятна жега не попречи на 92 души, членове на общото събрание да се съберат, за да решават заедно проблемите на своето читалище. Присъстваха родители на деца,които работят в ансамбъла и школите, самодейци от всички групи, Кмета и двамата Зам.Кметове , много граждани.Председателят на настоятелството, г-жа Невена Денева поднесе отчет за дейността на читалището за периода 2003-2007 г. Споменати бяха извършените ремонтни дейности финансирани от Общината или от Министерство на културата.Отчетено бе, че макар, че все-още има много какво още да се желае, условията за работа в читалищната сграда са осезаемо подобрени.Изнесе се информация за множеството успехи на детския фолклорен ансамбъл, за певческите групи на Радка Адамова, за театралните формации, за школата по приложно изкуство, за балет”Хрисаша”…Читалището в Тервел е институция, която от 115 години обединява интересите и ентусиазма на онези тервелчани, за които изкуството е необходимост.Съществено внимание в отчета си г-жа Куртева отдели на най-новите два проекта, които читалището реализира тази пролет. Те са финансирани по общинската програма „Училището и читалището-естествена и безопасна среда за децата”.С помощта на единия се осигуриха сценични костюми на участниците в танца „На реката” на детския ансамбъл. Другият проект стана причина да се осигури необходимата материална база за създаване на детска вокална група.
Естествено, изказани бяха и критики към дейността на читалището.Работещият в културната институция Димитър Димитров изрази становище , че дейността на читалището е еднообразна , че трябва да има повече школи  и по-добра материална база. Мнението му не бе добре прието от участниците в събранието. В отговор на неговите твърдения присъстващите припомниха успехите и славата , която децата и възрастните самодейци носят на града ни. Подчертано бе, че многото идеи , които Димитър Димитров очерта би трябвало да почиват на базата на реалните  нужди и интереси на хората в града и да са съпроводени с конкретни проекти и още по-конкретна работа. В противен случай тези идеи биха си останали в сферата на мечтите.
След като изслушаха отчета за дейността на читалището и този на проверителната комисия , членовете на общото събрание избраха свое читалищно настоятелство.Съгласно устава то трябва да се състои от седем души. Светлин Марков предложи съставът му да включва Невена Куртева Денева,Христо Колев Кавръков,    Ивелина Николова Стратиева,    Пламен Христов Желязков,Стоян Ганчев Генов,Веселин Митев Влаев,Милена Тодорова Димова.
Димитър Димитров , за чиито идеи стана дума по-горе, имаше свои предложения за читалищни настоятели – Стефка Костадинова , Нико Радев, Радка Адамова и Маргарита Йорданова. Предложено бе в настоятелството да участва и Цветанка Костова – почетен член на читалището.
Преди да се премине към гласуване Стефка Костадинова и Радка Адамова заявиха, че не могат да се включат в настоятелството. Останалите предложения се подложиха на гласуване. Най-голям брой гласове – по 81 получиха Невена Денева и Христо Кавръков. Най-слаба подкрепа читалищните членове оказаха на общинския съветник Нико Радев – едва 12 гласа. За Стоян Ганчев гласуваха 77 човека, за най-младия настоятел Пламен Желязков бяха преброени 73 гласа , за Ивелина Стратиева и Милена Димова гласуваха по 61 човека. Веселин Влаев събра 65 гласа, а Маргарита Йорданова и Цветанка Костова – съответно  24 и 37 гласа. Така от предложения състав бяха избрани седемте човека с най-голям брой гласове.
Общото събрание си избра и Проверителна Комисия. В нея ще работят Симеон Георгиев Симеонов, Ирена Димитрова Керанова и    Радка Георгиева Жекова.
    Читалището показа и своята готовност да се включи като една от институциите, които ще съставят Общото събрание на Местна инициативна група по Подхода „ЛИДЕР”.По този начин то ще може да предлага за финансиране свои проекти по Програмата за развитие на селските райони.Избрани бяха три дами , които ще членуват в Общото събрание на бъдещата Местна инициативна група – Невена Денева, Севдалина Колева и Нели Динкова.


Публикувано на 30 Jul 2007