За предстоящото заседание на общински съвет

То ще се проведе на 30 юли т.г.от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тервел.Дневният ред включва отчет за изпълнението на бюджета на Община Тервел за първото шестмесечие на годината, информация за разходите за отпечатване на общински вестник „Тервел” и няколко предложения и докладни записки от общинска администрация, които съдържат съществена за общината информация.
От внесения отчет за изпълнението на бюджета става ясно, че шестмесечния план за приходи за държавни дейности на общинския бюджет е изпълнен на 102 % , а годишния – на 57 %.В разходната част на бюджета най-голям е делът на функция „Образование”, т.е. училищата  и детските градини са разходвали 1 064 788 лв. като делегирана от държавата дейност и 173 573 лв. от приходите на общината.За финансово оздравяване на болницата общинският бюджет е предоставил 100 203 лв.За строеж на църквата са разходвани 60 000 лв. , а за проекти на читалищата за закупуване на носии и други дейности на самодейните състави са предоставени 19 000 лв.Други 10 000 лв. са били необходими за ремонт на 3 джамии в общината.9000 лв. са стрували двете нови автоспирки в селата Каблешково и Градница.Разходвани са средства за основни ремонти на няколко общински училища и детски градини.
Информацията за направените разходи на общинския вестник бе подготвена по искане на Зам.Председателя на Общински съвет Нико Радев за заседанието на съвета през м.юни. Разглеждането й бе отлагано на две заседания. Сега тя е включена в дневния ред по инициатива на ръководството на общински съвет.От информацията става ясно, че вестникът се списва на доброволни начала от трима общински служители и че общината заплаща само разходите за предпечат и печат.
Кмета на общината внесе за разглеждане на предстоящото заседание две писма , съпроводени със съответната информация към тях. С първото писмо се приканва Председателя на общински съвет да организира  вземане на решение за  двама общински съветници, които да участват в учредителното събрание на местната инициативна група по подхода ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони.Участието на общинските съвети е препоръчително, но не е задължително. В същото време Кмета внася предложение за определяне на 4 – ма общински служители,които да участват в МИГ-а.С второто си писмо до председателя на съвета Кмета го запознава със създалия се прецедент с ОУ „Александър Стамболийски” с.Божан. На прага на новата учебна година , във вид на официален документ директорката на училището декларира , че не достигат деца, за да се сформират паралелките.Припомняме, че преди 3 месеца общински съвет Тервел отхвърли предложението на Кмета за закриването на това училище . При това този отказ доведе до  загуба на 250 000 лв., предназначени за вътрешен ремонт и нови чинове на СОУ Тервел и още 5 общински училища. Междувременно законовия срок за закриване на общински училища за тази година изтече. Сега общината е в задънена улица – училището не може да съществува в рамките на закона,а в този момент от годината не може да бъде закрито.В писмото си Кмета настоява общински съвет да предложи законовата форма за разрешаване на проблема, тъй като възможностите на общинска администрация по този въпрос са изчерпани.
Отделно предложение се внася за съществуването на маломерни и слети паралелки,които не се отклоняват от нормативната база. Става ясно, че ще имаме 26 маломерни паралелки, като 13 от тях ще бъдат и слети.Състоянието не се отличава с нищо от миналогодишното.Броят на учениците в училищата също е на нивото от миналата година – около 1800 . Децата в детските градини са отново около 700. Забелязва се обаче увеличение на броя деца в доучилищна възраст за Тервел и намаление в някои села.Маломерни и слети паралелки няма да има само в Тервел и Орляк.
Внася се предложение за одобряване на кандидатстването на общината с проект за ремонт на ул.’Св.Св.Кирил и Методий” в Тервел по Програма САПАРД.
Правят се промени и в разчета на капиталовите разходи, за да се осигурят 60 000 лв. за съфинансиране на проекта за изграждане на Дома за стари хора.


Публикувано на 23 Jul 2007