За заседанието на общински съвет Тервел

То се проведе на 12 юли т.г.от 10:00 часа в залата на общината.Взеха се  решения, по съществените от които предоставяме на вниманието на читателите на вестника. По предложение на Председателя Айдън Фаик се взе решение да се проведе избор на двама заместник председатели на Общински Съвет Тервел.С отделно решение се определиха задълженията и правата им.Те са тези, които има и председателя.Всички тези решения по същество са изменения в Правилника за работата на Общински Съвет.В дебатите за това дали двете нови длъжности са необходими за работата на колективния орган участваха г-н Айдън Фаик /ДПС/ и  общинския съветник Нико Радев /Коалиция на розата/.Те мотивираха необходимостта от допълнителните длъжности с нуждата от по-добра работа на съвета.Противоположна бе тезата на общинските съветници Ради Кралев / БСП/ и Димитър Димитров /БСП/.След дебата се проведе избор с тайно гласуване и за зам.председатели бяха избрани предложените от председателя Айдън Фаик общински съветници- Нико Радев и Айше Сюлейман.Нико Радев е начален учител в с.Нова Камена, през определен период от време е бил Председател на Общинския съвет.Айше Сюлейман е директор на ЦДГ с.Зърнево.По специалност е детска учителка, с полувисше образование.Общински съвет определи и размера на възнаграждението, което те да получават.Всеки от двамата заместници ще получава половината от полагаемото за председателя възнаграждение.Председателят ще работи на обществени начала и няма да получава възнаграждение. Двамата заместници  продължават да работят и на досегашната си месторабота. В момента са в платен годишен отпуск, тъй като са учители и изборът им съвпада с периода на лятната ваканция.
Предложенията за промяна в Наредба 1 , внесени от Нико Радев също предизвикаха доста дебати.В крайна сметка предложенията се приеха , след като бяха направени корекции , допълнения и разяснения.В следващият брой на вестника ще оповестим взетите решения.


Публикувано на 16 Jul 2007