Заседание на общински съвет Тервел

На 12 юли от 10:00 часа ще се проведе заседание на Общинския съвет.Дневният ред предвижда да се обсъждат изменения и допълнения на Правилника за работата на общинския съвет и на  Наредба 1, която касае обществения ред,чистотата в населените места , имуществото на гражданите и околната среда.
Предложенията за промяна в Правилника за работа на Общинския съвет се внасят за обсъждане от Председателя Айдън Фаик. Предлага се да бъдат променени досегашните текстове , за да се обособи длъжност „Зам.Председател на Общински съвет Тервел”. Определят се реда за избор на Зам.Председател, за получаване на възнаграждение от общинския бюджет за новата длъжност, за задълженията ,правата и отговорностите на лицето, което ще заеме длъжността.
Общинският съветник Нико Радев внася предложение за промени в текстовете на Наредба 1. Кръгът на забраните за гражданите се разширява с нова забрана – да се извършват нерегламентирани повиквания на служители от РПУ Тервел и от РС’ПБЗН”. За маловажни нарушения на наредбата се определя глоба от 10 лв., която да се събира срещу квитанция от нарушителя и да не подлежи на обжалване. Отпада текстът за налагане на глоби до 50 лв. и се предлага нов текст за налагане на глоби от 50 до 5000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица – имуществени санкции до 50 000 лв. Предлага се при повторно нарушение да се отнема право за упражняване на определена професия или дейност.
С последното , трето предложение се внася искане да се вземе решение, с което да се поправят технически грешки в решенията на Общински съвет от 11 юни т.г.


Публикувано на 09 Jul 2007