Среща за създаване на местна инициативна група

На 20 юни т.г. се проведе среща на представителите на общността , които ще бъдат получатели на средства по ос 4 от Националната Програма за развитие на селските райони, т.е. по подхода ЛИДЕР. Основната цел на прилагането на подхода Лидер е  подобряване на управлението чрез мобилизиране на местния потенциал, равенство между половете и насърчаване участието на младите хора в развитието на селските райони.

Срещата се инициира от Кмета на общината. Тя е първата стъпка , която бе направена, за да се започне конкретната работа по създаването на МИГ, който да обхваща територията на нашата община . Разяснения по темата бяха направени от Дияна Илиева – Зам.Кмет на общината.Тя разгледа функциите на МИГ в аспекта на Националната програма за развитие на селските райони и в светлината на даденостите , с които разполагат нашата община и местната общност.Обяснено беше , че основната задача на МИГ –овете е да мобилизират наличния местен потенциал и ресурси за развитие, като привлекат местната общност в разработването на стратегия, която в последствие да се реализира чрез множество проекти на заинтересованите страни на територията на МИГ. А тези заинтересовани страни, т.е. организациите ,които могат да кандидатстват със свои проектни идеи и да получават средства за изпълнението им от местния МИГ са общината, неправителствените организации, читалищата, юридическите и физическите лица , регистрирани по Търговския закон.

Изтъкна се също, че обхватът на стратегията на МИГ трябва да бъде съобразена с политиките на ЕС за равнопоставеност на половете,опазване на околната среда, заетост и конкуренция, изграждане на успешни партньорства между селските райони. Тази стратегия също трябва да съответства на програмите на структурните фондове. Дияна Илиева отбеляза, че за целите на програмата като селски райони се дефинират 231 от общо 264 общини в България.Разясни се, че финансовата рамка на подхода „ЛИДЕР” е само 76 784 477 евро за целия период на действие на Програмата / 2007-2013 г./ и тази сума представлява едва 2,37 % от общата й финансова рамка. Останалите средства – над 3 000 000 000 евро са предназначени за финасиране на проекти по другите 3 оси на Националната програма за развитие на селските райони – „Подобряване на конкурентноспособността на земеделските и горските сектори” , „Подобряване на околната среда и селската природа” и „Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика.”

Стана ясно , че предложената от МИГ стратегия трябва да включва проекти , които са насочени към разрешаването на конкретни проблеми на селските райони , очертани в Националната Програма. А те са свързани с по-големия дял на женското население , съпроводено от ниска квалификация на женската работна сила, подчертана миграция на младите хора към по- големите градски центрове, лоша инфраструктура в селата, липса на атрактивни занимания за свободното време на деца и възрастни , лоша социална инфраструктура – т.е.читалищни, училищни сгради и социални заведения, необходимост от алтернативни и съпътстващи земеделието дейности, от разнообразяване на бизнес инвестициите във всички направления на стопанския и обществения живот, липса на успешни партньорски проекти.

Тази рамка от проблеми е свързана с множеството изисквания , на които трябва да отговаря един МИГ , за да получи той лиценз за работа и финансиране на стратегията си от Министерство на земеделието и горите.На първо място в органите за управление на МИГ- а – Общо събрание и Управителен съвет трябва да бъдат включени представители на онези институции, от чиято работа зависи разрешаването на очертаните проблеми в Националната Програма – местна власт, асоциации на жените , младежки НПО , спортни клубове , други НПО , читалища, земеделски производители , местен бизнес.Включените в стратегията проекти трябва да съдържат елементи на иновации и да разрешават конкретен проблем на общността.Важен момент, който бе подчертан в разяснението на Зам.Кмета бе , че Програмата предвижда за три поредни години да бъдат лицензирани само 50 МИГ –а на територията на страната. Това означава, че нивото на конкуренция ще бъде изключително високо и МИГ , която не покрива който и да е от критериите за оценка има силно намалени шансове за финансиране.А иначе , ако общността съумее да мобилизира потенциала си и да изгради МИГ, който да бъде лицензиран ще последва финансиране на МИГ-а с 2 000 000 евро. Тези средства ще послужат за реализиране на малки проекти на представителите на общността.

Принципът на действие на МИГ а се свежда до това , че с проектите си местните представители на общността кандидатстват пред УС на съответния МИГ, т.е. в Тервел. Управителният съвет е органът който одобрява проектите и носи отговорност за сключените договори с получателите на средства от общността.В тази връзка от съществено значение е в него да участват личности с доказани професионални качества и ползващи се с доверието на местните хора.
Зам.Кмета направи и обобщение за това, че в община Тервел работят организации и институции, които съответстват в пълна степен на изискванията на МЗГ за включване в органите на управление на МИГ. Така местните партньори в МИГ-а трябва да бъдат общината,читалищата,спортните клубове,училищни настоятелства, земеделците,асоциации на жените,младежки неправителствени организации, други неправителствени организации ,представителите на бизнеса.Опитът на бъдещите местни партньори е значителен. Съобщено бе, че за периода на настоящия мандат общинска администрация Тервел има зад гърба си 14 успешно реализирани проекта, при които тя е била водещ кандидат. Спортен клуб „Атлетик” може да се похвали с два проекта по Програма „Младеж” на Европейската Комисия, няколко от читалищата в общината имат значителен опит в проекти  по Общинската програма”Училището и читалището – естествена и безопасна среда за децата”,неправителствените организации – женски,младежки и други също са реализирали проекти и участват активно в живота на общността.Земеделската общност и бизнеса в тервелско имат своята практика в усвояването на средства по програми .

Поднесена бе информация за съществуващата до момента в страната практика за създаване на МИГ. Като такава бе посочена реализирания със средства от ПРООН проект за създаване на няколко партньорски МИГ-а в България – МИГ Брезово-Раковски- Братя Даскалови , МИГ Ябланица- Тетевен , МИГ Хисар-Калояново-Съединение, МИГ Панагюрище-Лесичово-Стрелча и МИГ Карлово – Сопот.Изтъкнато бе , че партньорството с друга община в рамките на МИГ и реализирането на партньорски проекти би повишило капацитета на общността на Община Тервел като стъпка към по-мащабни проекти, финансирани по останалите три оси на Националната програма и по шестте оперативни програми.Кмета на общината поясни, че вече са проведени разговори с няколко съседни общини, с които би могло да се изгради партньорски МИГ.След кратък дебат общността се обедини около становището, че за нас е по-удачен варианта да проучим възможностите за създаване на МИГ, който да включва още една община. Като довод за това , освен съответствието с приоритетите на програмата Дияна Илиева изтъкна и факта, че наличието и огромния потенциал за развитие на туризъм на местността Суха река и това, че нейната територия е обхваната от няколко общини, предполага разработването на проект за устойчивото развитието на тази местност, който при всички случаи трябва да бъде партньорски т.е с участието на няколко общини .

Определи се група от 4 човека, която да проведе срещи с общностите от съседните общини и да предложи по-нататъшните действия за създаване на МИГ, обхващащ територията на Община Тервел.Срещата завърши с уточнението, че в Общото събрание на МИГ-а могат да участват без ограничения всички граждани и институции, които проявяват интерес и желаят това.Общото събрание ще бъде свикано с обява , отправена към цялата общност.
Информацията за критериите, на които трябва да отговаря един МИГ , за Националната Програма за развитие на селските райони и за практиката за създаване на МИГ-ове в пилотните общини е оповестена в интернет пространството.Тя може да бъде получена и от общината.
   

Публикувано на 26 Jun 2007