Горещо политическо лято в общински съвет Тервел

На 11 юни 2007 от 9:30 часа трябваше да се проведе предварително насрочено заседание на Общински съвет Тервел. До 10:00 часа на 11 юни в залата присъстват 8 от общо 21 общински съветници и всички представители на общинска администрация,вносители на предложения,включени в дневния ред.В 10:00 часа Председателят на общински съвет Исмет Абил установява , че липсва кворум и насрочва дата за ново редовно заседание ,което трябва да се проведе на 18 юни 2007 г.от 9:30 часа и което включва същия дневен ред. След това обявява заседанието за закрито.Присъстващите 8 съветника и служителите от администрацията си тръгват.Съставен е протокол, който е изпратен по надлежния ред в областна управа Добрич. Обявите за новонасроченото заседание са поставени веднага на определените за това места.Час и половина по-късно 11 общински съветници, които не са се явили на насроченото заседание до разпускането му в 10:00 часа , започват ново заседание.10 съветника, сред които и 8-те,които са дошли за заседание в обявения час и са си тръгнали след разпускането му отсъстват. Заседанието се ръководи от един от общинските съветници , а за протоколчик е определен втори от съветниците. Приема се дневния ред и се провежда тайно гласуване за освобождаване от длъжност на председателя Исмет Абил .Приема се решение за освобождаването му.След това 11-те съветници избират нов председател –Айдън Фаик, общински съветник, избран с листата на ДПС.Разглеждат се всички предложения на общинска администрация , вземат се решения. Съставен е протокол за заседанието.

Публикувано на 18 Jun 2007