Прекратяване на правомощията на общински съветник

 Съгласно разпоредба на Закона за местното самоуправление и местната администрация на общински съветник, който  не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината, се прекратяват предсрочно пълномощията.Това става с решение на Общинската избирателна комисия. Тя взема такова решение, след като е била уведомена по надлежния ред за отсъствията на общинския съветник .Kомисията е длъжна да уведоми общинския съветник , а той от своя страна може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. След изтичане на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение за прекратяване на пълномощията и обявява за избран за общински съветник следващия в листата.Това е законовата норма ,която служи за база за провеждане на заседанието на тервелската общинска избирателна комисия на 7 юни т.г. На заседанието се докладва, че на 28 май в Комисията е постъпило писмо от общински съвет Тервел с искане за прекратяване пълномощията на общинския съветник Айдън Фаик Адем , съпроводено с документи удостоверяващи осем поредни отсъствия на общинския съветник от заседания на общински съвет през 2006 г.и две през 2007 г.Общинската избирателна комисия е изпратила в законоустановения срок писмо до общинския съветник, с което го е уведомила за правото му за писмено възражение. Такова не е постъпило. С решение от заседанието си , проведено на 7 юни ,Комисията  не уважава искането на Общински съвет Тервел за предсрочно прекратяване на правомощията на общинския съветник.Четирима от общо 9-те члена гласуват „против”предложението за предсрочно прекратяване на правомощия на г-н Айдън Фаик, а 1  се въздържа от гласуване.Решението е обнародвано по законоустановения ред.Комисията е разгледала и внесено искане за предсрочно прекратяване на правомощията на общински съветник Живко Стоянов поради липса на адресна регистрация на територията на Община Тервел.Предстои да се вземе решение.

Публикувано на 18 Jun 2007