Предстоящо заседание на общинския съвет

То ще бъде третото за тази година и ще се проведе на 11 юни от 9:30 часа. Дневният ред предвижда да се разгледа отчет за дейността на Общински съвет и постоянните му комисии за цялата 2006 г. и до 31 май 2007 г., Отчет по изпълнението на план за действие към Общинска стратегия за закрила на детето за периода 01 март 2006-31.12.2006 и приемане на Общинска програма за закрила на детето за периода 2007-2009 г. с план за действие към нея. Ще бъдат обсъдени също две информации – за направените разходи по отпечатването на общински вестник „Тервел” и за напредъка на работите по проект”Възраждане на бизнесзона „Североизток”.Информацията за вестника се внася по искане на общинския съветник Нико Радев , а тази за бизнесзоната съгласно утвърден график на дейностите по проекта. На вниманието на общинските съветници ще се предложи и да вземат решение за назначаването на д-р Вяра Николова – Момчева за управител на МБАЛ Тервел ЕООД.Предложението се прави , след като на 21 май бе проведен конкурс за избор на управител на болничното заведение и комисията за избор я определи за спечелила конкурса.Общинска администрация внася и предложение за промяна в разчета на капиталовите разходи на общината. Целта е да се осигурят средства за ремонт на ЦДГ 3 в гр.Тервел / там предстои разкриване на 4-та ,нова група/ , за ремонт на ЦДГ 2 Тервел и за осигуряване на 100 000 лв. за балансово плащане по проект „Възраждане на бизнесзона „Североизток”. Тези 100 000 лв. Общината ще получи от ИА ФАР на МРРБ след одобряването на финалните технически и финансови отчети по проекта. Правят се минимални промени в одобрената план-сметка за дейност ‘Чистота” за 2007 г. Читателите на вестника ще получат информация за дебатите и решенията на Общински съвет след провеждане на заседанието , т.е. в следващия брой на вестника.

Публикувано на 11 Jun 2007