Одобрени са три училищни проекта

На 22 май общинската комисия одобри още три проекта, които ще бъдат реализирани в училищата в община Тервел.Припомняме ,че много преди да се заговори за национални програми на МОН, нашата община разработи собствена общинска програма „Училището и читалището – естествена и безопасна среда за децата” и чрез нея финансира 18 проекта – 6 на читалища и 12 на училища. Националната програма „Училището – територия на учениците” , модул „развитие на  извънкласната и извънучилищна дейност”, има същата цел като общинската програма – да се увеличат възможностите за осигуряване на интересни и полезни занимания за децата. Точно по този модул кандидатстваха три училища в общината- ПГТО”Дочо Михайлов” , СОУ „Йордан Йовков”, ОУ”Васил Друмев”с.Орляк.

СОУ „Й.Йовков” гр.Тервел кандидатства с проект „Музика, танц и слово в единство” на стойност 10240 лева. Проектът предвижда разширяване дейността на създадения през 2002 г. балет „Каприз” и мажоретен състав към ОДК „Малкият принц” гр.Тервел в посока популяризиране на модерното съвременно изкуство и ангажирането на младите хора в дейности, които са интересни и приятни за изпълнение. Целта на този проект е да се създаде състав от 60 талантливи деца, които да съчетаят своите танцови, певчески и артистични умения, за да реализират участия в празниците на училището, общината, в регионални и национални форуми, защитавайки престижа на своето училище.

Одобреният проект на ОУ „Васил Друмев” с.Орляк „Сбъднати мечти” е на стойност 7000 лева. Чрез реализация на проекта училището иска да реши проблема с ангажиране на вниманието на учениците и оползотворяване на свободното им време в извънкласни и извънучилищни мероприятия – занимания с компютри, театрално изкуство, песни и танци. Конкретните цели за решаване на този проблем са: създаване на клуб за занимания с компютри за ученици между 8-16 години; създаване на 4 групи за фолклорни и съвременни песни и танци с ученици от всички класове; формиране на театрална трупа за деца от 6 до 16 годишна възраст.

„За да направим училището желана територия за учениците” е проект на ПГТО „Дочо Михайлов” гр.Тервел, който е на стойност 5000 лева. Проектът предвижда повишаване у учениците мотивацията за участие в училищния и извънучилищния живот, подсилване усещането му за принадлежност към неговото училище, предоставяне на възможност за участия и изяви като: изложби, рецитали, конкурси, турнири, състезания, семинари, изготвяне на презентации, печатни издания и други. Целта на проекта е въвеждането на извънкласни дейности да бъде дефинирано като: създаване на ефикасен модел за възпитаване на приятелство; привличане и задържане на учениците в училище; организиране на свободното време; формиране на естетически вкус и морал.

За да финансира проектите общината ще получи от МОН 22 240 лв.ОБЩИНАТА ВНАСЯ ИСКАНЕ ЗА ВТОРО АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО ПРОЕКТ”ВЪЗРАЖДАНЕ НА БИЗНЕСЗОНА СЕВЕРОИЗТОК” ГР.ТЕРВЕЛ

На 29 май т.г. в ИА ФАР на МРРБ ще бъде внесено искане за получаване на сумата 86 471.99 евро, която се равнява на 80 % от бюджета на проекта за втората година на реализирането му. Средствата ще се разходват за заплащане на дейностите , извършени от изпълнителя – асфалтирането на улицата до водоемите, тротоарите по улици „Явор „ и „Захари Зограф”, изкърпването на пътната настилка по улица „Хан Аспарух”, асфалтиране на улицата зад фирма „Дека”, ново улично осветление. Миналата година общината получи 80% от бюджета за първата година – 119 000 евро. В края на проекта – 30 юни 2007 г. общината ще поеме от собствения си бюджет плащане в размер на 20 % от бюджета на проекта. Тази сума ще бъде възстановена от Програма ФАР след одобряването на крайните технически и финансови отчети. 

Публикувано на 27 May 2007