Частици обич и внимание за всички

Всеки човек се нуждае от това да бъде оценен и значим. Всеки човек желае да има стойност в очите на другите. Това обикновено не е трудно за хора, които са се социализирали, но се оказва невъзможна цел за тези, които са сами, които са изоставени и неразбрани.
Много деца, които са уязвявани, обиждани, малтретирани и пренебрегвани, възприемат себе си за маловажни и прибягват към извършване на различни противообществени прояви и престъпление. Основната цел, която ги води е подсъзнателното им усещане за провал и желанието на предизвикат вниманието на другите, а това ги подтиква към неадекватното им държание- нарушаване на дисциплината в час, враждебно и грубо държание, развиване на комплекси за малоценност, несигурност и други.
Опитвайки се да „спасим” няколко деца в труден период от живота им, когато са объркани, безпомощни, гневни, унижавани, лъгани, малтретирани, ограбвани и да им покажем тяхното правилно място в обществото, Местната комисия за БППМН организира на 22 май 2007 год. в рамките на Общинската програма за превенция на насилието между учениците следващо свое мероприятие -Ден за „Духовно развитие”. Обучението-тренинг ще се води от специалисти към Отдел „Обществено здраве” -РИОКОЗ- гр. Добрич. Мероприятието ще стане реалност благодарение на финансовата подкрепа на Общината.
Домакин на интерактивното обучение-тренинг ще бъде ОУ „Васил Друмев” с. Орляк. Не случайно се насочихме към с. Орляк, тъй като през изминалите 2005 и 2006 год. в МКБППМН са образувани и разгледани много възпитателни дела на деца –ученици от с. Орляк. В мероприятието са включени 18 деца, като 10 са с разгледано поведение от комисията и заведени на отчет в ДПС- Тервел, а останалите са включени по предложение на директора на ОУ- с. Орляк, тъй като влизат в групата на т.нар „деца в риск”.
Така наречения ден за „духовно развитие” на подрастващите ще обхване формирането на базови умения и знания в сферата на ценностите, общите способности на личността, социалните норми. По настояване на специалисти от МК ще бъдат включени и тематичните направления: нравствено и естетическо възпитание, развитие на качествата на мисленето, правното и гражданското възпитание. Основно ще се наблегне на агресията и насилието между учениците и на евентуалните последици от тях.

Публикувано на 22 May 2007