ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСНО ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО от 16.08.2017 г. до 17.08.2017 г.

В Оперативния център /ОЦ/ на РД ПБЗН - Добрич постъпи информация от Националния институт по метеорология и хидрология - БАН за периода 16-17.08.2017 г. с много голям и екстремален риск на пожароопасност за по-голямата част от страната в т.ч. и за област Добрич, вследствие на което съществува голяма вероятност от възникване на бързо разпространяващи се пожари в горите и поземления фонд.

Във връзка с това да бъде създадена организация и се има готовност за следното:
- Повишаване готовността за реагиране, тъй като са възможни бързо разпространяващи се пожари в горите и земеделските земи.
- Да се има готовност за информиране на населението и повишаване на готовността за своевременни действия и включване на допълнителни сили и средства от единната спасителна система, гасачески групи и доброволни формирования за ограничаване и ликвидиране на пожари;
- Да се създаде организация за въвеждане при необходимост на областния и общинските планове за защита при бедствия в частта им „Защита при възникване на пожари”.
-
При възникване на критична (бедствена) ситуация, дежурните длъжностни лица своевременно да уведомяват оперативния дежурен в Оперативния център на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” - Добрич.
Тел./факс - 058/ 622 112

Публикувано на 16 Aug 2017
 О Б Я В А ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

Община Тервел, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомява обществеността, че Възложителя Георги Стоянов Петков от гр. Тервел, обл. Добрич ул." Георги Кроснев" 21 е представил информация за преценяване необходимостта от ОВОС, за ИП израждане на "ферма за кози" в с. Професор Златарски.
Получаване на достъп до информацията и подаване на писмени мнения и становища от засегнатта общественост към ИП могат да се осъществят в Община Тервел всеки работен ден от 8:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч. в 14 дневен срок от датата на обявата.

Публикувано на 15 Aug 2017
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:ИЗПЪЛНЕНА Е 40 ПРОЦЕНТА ОТ КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА ГОДИНАТА

До края на месец ноември Община Тервел ще изпълнява своята годишна капиталова програма.Тази година тя е на обща стойност 3 014 х.лв. и включва целева субсидия за капиталови разходи от министерство на финансите, средства от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“,средства от Проект“Красива България“, средства от Фонд“Социална закрила“ и собствени бюджетни средства на Община Тервел – за основни и текущи ремонти.

Вътрешен ремонт на читалището в гр.Тервел

Довършване на клуб в кв.Север

Нова алея и паркинг в гробищен парк в гр. Тервел

Обреден дом на джамията в Тервел

Текущ ремонт на обслужваща улица в градски парк

Публикувано на 15 Aug 2017
 ЗАПОВЕД


Публикувано на 11 Aug 2017
 О Б Я В А

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел, община Тервел обявява, че на 22.08.2017 г.от 15.30 часа в заседателната зала на първия етаж ще се проведе публично обсъждане на Допълнение в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Тервел през 2016 год. приета с решение 1-1 от 31.01.2017год., допълнена с решения 4-44/ 27.04.2017 год. и решение 5-60/31.05.2017 год.

Публикувано на 10 Aug 2017
 Мерки за пожарна безопасност при високи температури


Публикувано на 04 Aug 2017
 Предупреждение


Публикувано на 04 Aug 2017
 Лято - на таланти богато


Публикувано на 02 Aug 2017

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 По-стари >>