ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ - РАЗБИРАЕМО ЗА ТОЗИ ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТ, КОЙТО ЗАСЯГА ВСИЧКИ

Бюджетът на всяка община има приходна и разходна част.Никоя община не може да разходва повече от сумата, която получава като приходи.Бюджетите на общините не могат да бъдат планирани с дефицит.

Какви са основните положения в приходната част на бюджета:

Като цялостна рамка, планираните приходи за 2019 г. са с 3 млн.лева повече от миналогодишния план на бюджет за 2018 г., т.е. 15 млн.лева.


МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Очакваните данъчни и неданъчни местни приходи остават на същото ниво като тези през 2018-та година – около 2 800 х.лв.Това е така, тъй като местните данъци и такси са непроменени.Новостите в сферата на данъците за МПС касаят в незначителна степен приходите от тях.Таксите са без изменение: 30 лв. месечна такса за детска градина(респ. 25 лв. за детски градини, отоплявани с твърдо гориво), 40 лв. месечна такса за ползване на домашен социален патронаж във всички села на общината.Срещу тази сума възрастните хора получават ...


Публикувано на 21 Jan 2019
 А В Т О Г А Р А


Публикувано на 14 Jan 2019
 Община Силистра обявява конкурс


Публикувано на 10 Jan 2019
 П Ч Е Л А Р И


Публикувано на 08 Jan 2019
 ПОКАНА


Публикувано на 02 Jan 2019
 ДИРЕКЦИЯ „ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ „ ТЕРВЕЛ ИНФОРМИРА…

От 1 януари 2019 г. се въвежда нов вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия, която ще се отпуска без доходен критерий. Тя ще може да се получава с останалите видове помощи, предвидени в Закона за семейни помощи за деца, но няма да може да се получава с персонална пенсия, отпусната за дете, тъй като когато е отпусната новата месечна помощ, вече е отпаднало основанието за получаването й
Поради това от 1 януари 2019 г. отпускането на персонални пенсии на деца се прекратява. Това предвиждат промени в Наредбата за пенсиите осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството.
Отпуснатите до 31 декември 2018 г. персонални пенсии на деца ще продължат да се изплащат в размерите, определени към тази дата по досегашния ред.
Регламентира се служебен обмен на информация между ангажираните институции - Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт, което ще доведе до премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Дирекции "Социално подпомагане" ще извършват проверка на декларираните данни по служебен път.

За повече информация се обръщайте към ДСП Тервел или на телефон 05751 2130

Публикувано на 02 Jan 2019
 НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯПубликувано на 02 Jan 2019
 Покана до местната общност за участие в подготовката на бюджета за 2019 г.

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

кани местната общност да участва с предложения за подготовка на проект за бюджет на Община Тервел за 2019 г.

Предложенията се приемат в центъра за информационно обслужване на Община Тервел, в кметствата по населени места и на e-mail: tervеl2007@abv.bg

Срок за набиране на предложения до 15:00 часа на 10.01.2019 г.

Публикувано на 02 Jan 2019

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 По-стари >>