OБЩИНА ТЕРВЕЛ С ПЪРВИ ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Проектното предложение включва изпълнение на пакет от три мерки за повишаване на енергийната ефективност на три системи за външно изкуствено осветление на следните населени места в Община Тервел - град Тервел и селата Зърнево и Жегларци. Чрез реализирането на проекта в трите населени места осветителите на уличното осветление ще бъдат не само изцяло подменени, но и броят им ще бъде увеличен с общо 499 осветители, в т.ч. 111 соларни стълбове. Ще се постигне много по-добра осветеност на улиците в трите населени места, без това да причини по-високи разходи на общината за ел.енергия.
Мерките за енергийна ефективност са три, препоръчани са с обследване , след което са инкорпорирани в технически проект и се състоят във :1.Въвеждане на нови средства за измерване и контрол на потреблението; 2.Замяна на съществуващи осветители и допълване на броя им с нови LED осветители; 3. Използване на електрическа енергия от възобновяеми източници за енергоснабдяване на системите за външно изкуствено осветление.Мерките за повишаване на енергийна ефективност ще се реализират посредством:Строително-монтажни работи, в т.ч. демонтаж на съществуващи осветители;доставка и монтаж на нови осветители, доставка и монтаж на съоръжения за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в системите за външно изкуствено осветление на трите населени места, демонтаж на съществуващи средства за управление, доставка и монтаж на нови средства за управление, измерване и контрол.Ще се изпълняват и дейности за строителен и авторски надзор,управление на проекта, както и дейности за информиране и публичност.
Община Тервел ще продължи работата си по проекта с изготвяне на обществена поръчка за избор на фирма или фирми, които да изпълнят инвестицията.Срокът за изпълнение е 18 месеца.Бюджетът на проекта е 755 577,46 лв. с ДДС.

Публикувано на 06 Jun 2023
 НА 30 МАЙ ОБЩИНАТА ВНЕСЕ ПРОЕКТА НА СЛЕДВАЩИ ЧЕТИРИ ЖИЛИЩНИ БЛОКА, КОИТО УЧАСТВАТ В ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТПроектът е един и в него четирите жилищни блока , известни в града с имената „Албена“, „Боряна“, „Ралица“ и „Гергана“, както и търговските обекти в тях са обединени в една сграда, разгледана за нуждите на проекта като комплекс. Собствениците на имоти в сградата се обединиха в ново сдружение с наименование „КОМПЛЕКС БЪЛГАРКА“. Като цяло, предпроектните работи по този комплекс бяха най-трудни и отнеха най-много време. Причината не е в броя на обектите, а в разчупената архитектура и в различния подход , който са имали към тези сгради длъжностните лица , занимаващи се с градоустройство в общината през различните периоди от построяването им до момента. Необходими бяха проучвания от различни регистри и огледи на място , за да се установят характеристики на сградата, които позволяват тя да бъде разглеждана като комплекс за нуждите на настоящата програма за финансиране. А точно тази възможност дава шансове за финансиране за тези блокове, защото разглеждани като комплекс , те имат проект, който получава по-висока оценка по методиката на МРРБ , отколкото би имала всяка от сградите по отделно. Важно е да подчертаем, че общините внасят не документи, както считат голям брой от гражданите, а проекти за ...

Публикувано на 30 May 2023
 НА 25 МАЙ ОБЩИНАТА ВНЕСЕ ПРОЕКТИТЕ НА СЛЕДВАЩИ ДВА ЖИЛИЩНИ БЛОКА, КОИТО УЧАСТВАТ В ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Внесените проекти са на сдруженията на собствениците „Вапцаров“ и „Зорница“. Двете сгради са в централната част на гр.Тервел.
Блок „Вапцаров“ има 25 апартамента, в два входа, на пет етажа. Единият от апартаментите е преустроен в работеща нотариална кантора. В блока има и един апартамент, собственост на Община Тервел . Разгъната застроена площ на сградата е 2 165 кв.м. , без мазетата. Разгънатата застроена площ с мазета е 2 598 кв.м.
Блок „Зорница“ има 32 апартамента, в три входа, на четири етажа, както и партерен етаж с пет търговски обекта – банков клон, кафе, два магазина и един офис . Разгъната застроена площ на сградата е 2992,63 кв. м. без мазета, респ. 3505,63 кв. м. с мазета. За блок зорница са изготвени две енергийни обследвания и два сертификата – по един за жилищната и за търговската част.
За двата блока в проектите са предвидени: подмяна на дограма съгласно обследването, външна топлоизолация, ремонт и топлоизолация на покрива, топлоизолация на сутерена, подмяна на осветлението с енергоспестяващо в общите части, изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна среда за единия вход на блок „Вапцаров“.
Двата внесени жилищни блока имат оценки, съгласно обявената от МРРБ методика за оценка, както следва:

Публикувано на 25 May 2023
 Поздравителен адрес


Публикувано на 24 May 2023
 ОДОБРЕН Е ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

През лятото на 2022 г. бе обявен прием за остатък от средствата по общинската мярка на Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Всяка от 215-те имащи право да кандидатстват общини можеше да кандидатства с два проекта, вторият от които за енергийна ефективност на общинска сграда. Община Тервел кандидатства с проект за основен ремонт на участъци от водопроводната мрежа в селата Безмер и Орляк и с проект за поставяне на фотоволтаици за производство на електроенергия за собствени нужди на покрива на сградата на общинската администрация.
Днес Държавен Фонд „Земеделие“ публикува списък с одобрени проекти за водопроводи на 35 общини, сред които и Община Тервел. Проектът е получил максималният възможен за процедурата брой точки и е на стойност 1 570 343,60 лв. без ДДС.
Инвестицията е в селата Безмер и Орляк. Улиците 6-та и 32-ра в с.Безмер и 2-ра, 5-та и 25-та в с.Орляк ще имат нови водопроводи, а пътното платно ще бъде изцяло преасфалтирано след ремонта ( т.е. не само по трасето на изкопите). Инвестицията по проекта включва:
За с.Орляк: 2102,80 метра водопроводни тръби, 101 бр. сградни отклонения, 18 бр.пожарни хидранти, 5 шахти, 15 бр. връзки със съществуващи проводи, 11 998,56 кв.м. пътна настилка;
За с.Безмер: 755 метра водопроводни тръби, 38 бр. сградни отклонения, 8 бр.пожарни хидранти, 13 бр. връзки със съществуващи проводи, 3461,70 кв.м. пътна настилка.
За подготовката на проекта не е ползвана консултантска помощ. Предварителните разходи са само за изготвяне на техническия проект и възлизат на 6 000 лева. Проектирането е възложено чрез обществена поръчка , спечелена от проектантска фирма от гр.Ямбол.
Предстои работа по обществената поръчка за избор на изпълнител на строителни работи и на строителен надзор . Едва след възлагането им ще стане възможно изпълнението на строителните дейности.
Крайният срок за изпълнение на проекта е 30 юни 2025 г.

Публикувано на 23 May 2023
 НА 23 МАЙ ОБЩИНАТА ВНЕСЕ ПРОЕКТИТЕ НА СЛЕДВАЩИ ДВА ЖИЛИЩНИ БЛОКА, КОИТО УЧАСТВАТ В ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Внесените проекти са на сдруженията на собствениците „Теменуга“ и „Металик“. Едната сграда (блок „Теменуга“) е в кв.“Изгрев“ на гр.Тервел, а другата (блок „Металик“)– в посока изход от гр.Тервел към гр.Силистра.
Блок „Теменуга“ има 30 апартамента, в два входа, на пет етажа. Разгъната застроена площ на сградата е 2090,31 кв.м. , без мазетата. Разгънатата застроена площ с мазета е 2481 кв.м.
Блок „Металик“ има 35 апартамента, в два входа, на шест етажа. Разгъната застроена площ на сградата е 2844,00 кв. м. без мазета, респ. 3318 кв. м. с мазета.
За двата блока в проектите са предвидени: подмяна на дограма съгласно обследването, външна топлоизолация, ремонт и топлоизолация на покрива, топлоизолация на сутерена, подмяна на осветлението с енергоспестяващо в общите части, изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна среда за двата входа на блок „Металик“.
Двата внесени жилищни блока имат оценки, съгласно обявената от МРРБ методика за оценка, както следва:

Публикувано на 23 May 2023
 НА 19 МАЙ ОБЩИНАТА ВНЕСЕ ПРОЕКТИТЕ НА СЛЕДВАЩИ ДВА ЖИЛИЩНИ БЛОКА, КОИТО УЧАСТВАТ В ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Внесените проекти са на сдруженията на собствениците „Калина“ и „Съгласие“. Двете сгради са в кв.“Изгрев“ на гр.Тервел. „Калина“ е блок № 9, а „Съгласие“ – блок № 8.
Блок „Калина“ има 30 апартамента, в два входа, на шест етажа. Разгъната застроена площ на сградата е 2790 кв.м. , без мазетата. Разгънатата застроена площ с мазета е 3255 кв.м.
Блок „Съгласие“ има 25 апартамента, в два входа, на пет етажа. Разгъната застроена площ на сградата е 2333,00 кв. м. без мазета, респ. 2796,30 кв. м. с мазета.

Публикувано на 19 May 2023
 Заседание на ОбС


Публикувано на 18 May 2023

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 По-стари >>