Обява


ОБЯВА


Община Тервел, на основание Заповед No 482/15.09.2020 г. на Кмета на Община Тервел открива процедура по отдаване под наем без търг или конкурс за една стопанска година (2020-2021 г.) на маломерните имоти от ОПФ и ООФ, описани в Таблица - Приложение 1.

  1. Лицата , които желаят да наемат маломерни имоти от ОПФ и ООФ, без търг или конкурс за една стопанска година (2020-2021г.), подават заявление по образец - Приложение 2 до Кмета на Община Тервел.

  2. Право да подават заявления имат: ЕФ, ЮЛ и физически лица, които нямат задължения към община Тервел.

  3. Срок и мястото за подаване на заявления - всеки работен ден от 23.09.2020г. до 23.10.2020г., в деловодството на общината.

  4. В срок до 30.10.2020г., комисия назначена със заповед на кмета на Община Тервел , ще разгледа подадените заявления и ще състави протокол за класиране на участниците за сключване на договори за наем с класираните лица по реда на постъпване на заявленията.

  5. Заявления, които не са попълнени съгласно образеца , се оставят без разглеждане и не участват в класирането.

  6. В разпределението не могат да участват лица, които имат задължения към Община Тервел.

  7. Когато за един имот има подадени повече от едно заявление, за същия се провежда търг или конкурс по реда на глава Осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Тервел.

  8. Въз основа на протокола по т.4 и документ за платената наемна цена кметът на общината сключва договори с класираните лица за едногодишно ползване под наем на имотите .

  9. Договорите за отдаване под наем на маломерни имоти се сключват за срок от 1/една/ стопанска година, като наемната цена се заплаща еднократно при сключване на договора за наем, на касата на общината или по сметка на Община Тервел.

  10. Размер на годишната наемна цена за 1 (един) декар земя от ОПФ/ООФ е 61лв. /шестдесет и един лв./.За повече информация, тел:05751 2144 -И. Хамид , Т.Тодоров и в кметствата по населените места.


Приложение 1 - Списък маломерни имоти
Приложение 2 - Заявление маломерни имоти
Заповед 482/ 15.09.2020г.

Публикувано на 16 Sep 2020
 МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

     През последните месеци се извършиха редица ремонтни дейности за подобряване на сградите в сферата на образованието. Преди дни приключи основният ремонт на покрива на ОУ „Христо Ботев“ село Зърнево.В същото училище беше направен нов бетонов подход към главния вход на сградата. В Средно Училище „Йордан Йовков“ се извършва ремонт на покрива. Прави се подмяна на 1625 квадратни метра старо покритие ондулин с покритие от битумни керемиди. Ще бъдат подновени и отводнителните тръби, които в голяма си част са паднали, или са в лошо състояние. Предстои доставката на активите за база за практика на професионална паралелка в обединено училище село Орляк - закупуване на модулна оранжерия, моторна фреза и дизелов отоплител за създаване на учебна градина за паралелката по озеленяване. Беше одобрен от „Държавен фонд земеделие“ и проектът за изграждане на външна детска площадка в защитеното училище в село Нова Камена.

     По време на извънредното положение всички сгради бяха освежени и почистени от персонала, работещ в учебните и детските заведения. Бяха създадени и обновени много кътове за деца, както и закупени нови мебели и съдове за храна. В дворът на детската градина в село Орляк бяха монтирани нови детски съоръжения по проект на ПУДООС, а от капиталовите средства от бюджета беше закупена нова блок-печка за кухнята майка в Детска градина „Здравец“. Подменен е разширителният съд за локалното парно в ДГ „Първи юни“, като там беше направен и частичен ремонт на покрива, който се разруши от бурните ветрове и проливни дъждове през пролетта. За всички учители, непедагогически персонал и медицински лица са осигурени лични предпазни средства- ръкавици, маски, дезинфектанти, дозатори за дезинфектанти, шлемове. С безконтактни термометри са снабдени от общината всички детски заведения, както и медицинските лица, обслужващи училищата в Община Тервел.

Публикувано на 15 Sep 2020
 ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН НА УЧИТЕЛИТЕ, УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ!


Публикувано на 15 Sep 2020
 ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Очаква ни една нестандартна и различна учебна година, която ще стартира присъствено за всички ученици в Община Тервел. Броят на учениците в осемте училища в общината е 1201, което в сравнение с миналогодишният брой от 1189 ученици , представлява ръст, макар и от едва 1%. Седем от училищата са общински , а едно е държавно – професионална гимназия. От седемте общински училища едно е начално (училището в с.Каблешково), две са обединени- в с.Коларци и в с.Орляк (едното от обединените училища, това в с.Коларци е и средищно), едно от училищата- това в с.Нова Камена е основно ,защитено и средищно, две училища – в Безмер и Зърнево са основни и едно училище, в общинския център Тервел е средно – СУ „Йордан Йовков“. Първокласниците през тази учебна 2020/2021 година са 107 на брой. Общината осигури под формата на подарък за първия учебен ден на всички първолаци пълен пакет от училищни помагала, тетрадки с квадратчета и редове, химикали, боички и т.н.

Публикувано на 15 Sep 2020
  НЧ „Пробуда – 1940г.“


Публикувано на 14 Sep 2020
 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


Публикувано на 14 Sep 2020
 СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 11 Sep 2020
 Уважаеми граждани на Община Тервел,

Уведомяваме Ви, че в периода 11.09.2020 г. до 14.10.2020 г., г-жа Росица Маринова – специалист „Тъжни обредни ритуали“ към Община Тервел ще бъде в отпуск.
В тази връзка, следва да знаете, че през горепосочения период, г-жа Димитричка Демирева ще организира погребалната дейност на територията на Община Тервел.
При необходимост, предоставяме Ви телефон за връзка с г-жа Демирева: 0899/217944.

Публикувано на 11 Sep 2020

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 По-стари >>