НЯМА МЯСТО ЗА УСПОКОЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОПАСНОСТТА ОТ ЗАРАЗА С КОРОНАВИРУС

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Въпреки обявеното отпадане на голяма част от противоепидемичните мерки, ние, ръководството на Община Тервел считаме, че няма място за успокоение. Само за две денонощия броят на карантинираните лица в общината нарасна от 32 на 78.Дължи се на увеличаване на случаите на пътувания. Затова, с оглед на преминаването към по-облекчен режим на мерките, предприемаме следните действия:
1.Днес следобед на всички собственици на заведения за обществено хранене ще бъде връчена Заповед ¹ РД-01-249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, в която са описани изискванията за работа на заведенията:масите да са разположени на открито, на разстояние най-малко 2,5 м. една от друга, като на всяка маса могат да седят не повече от 4 лица или едно семейство, обслужващият персонал трябва да носи маски, след всеки посетител масите трябва да се почистват и дезинфекцират, във всяко заведение на видно за клиентите място трябва да бъде поставен диспенсър с дезинфектант за посетителите на заведението. Това са изискванията за работа, а за спазването им ще следят РЗИ и БАБХ. Извън заповедта , но не по-маловажен е въпросът за щателното измиване и дезинфекция на съдовете , чашите и приборите за сервиране, за хигиената и дезинфекцията на санитарните възли. Така, че ако държите на здравето си и това на близките си – просто внимавайте;

Публикувано на 05 May 2020
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ИМА ДВА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА В КАМПАНИЯТА „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“ ЗА ТАЗИ ГОДИНА


спирка Кладенци

Първият проект е за с.Градница. В това село има деца и ученици, които пътуват до училището и детската градина в с.Нова Камена. Проектното предложение предвижда ега откритата спирка да се реконструира и да се затвори, така че да може да се отоплява . Интериорът на спирката ще бъде с „еко“ насоченост.Така помещението, в което децата всяка сутрин чакат автобуса , който ги отвежда до училището, ще има и образователна функция.Зад спирката пък е оформена градинка, в която вече е монтирана нова люлка. Чрез проекта, към люлката ще се добавят пързалка, въртележка, пейки и кошчета. Ще се посадят 50 бр. многогодишни храсти и 200 бр. многогодишни цветя.
Общината вече направи една спирка привлекателна за децата миналата година чрез проект , финансиран от ПУДООС и това бе спирката в с.Кладенци. В с.Градница ще бъде обновена втора спирка за пътуващи деца с подкрепата на ПУДООС. Други спирки по селата, в които има пътуващи деца също бяха и ще бъдат обновени , но с общински средства.
Вторият проект е за детската градина в с.Орляк. Тази детска градина е една от най-големите детски градини в селата, тъй като село Орляк е най-голямото село в Община Тервел. Дворът на детската градина , който сега персоналът почиства, ще бъде обновен с ново комбинирано съоръжение за игра на деца , люлка , въртележка , тунелче, масичка с пейки и образователна игра . Ще се посеят и многогодишни храсти, цветя, дръвчета и треви.
Двата проекта са подготвени от Община Тервел, като за проекта за детската градина в с.Орляк съдействие на общината бе оказано от ДГ“Първи юни“ в гр.Тервел.

Публикувано на 04 May 2020
 Пожарна опасност в реколтата!

Уважаеми граждани,


С настъпването на восъчната зрялост на житните култури рязко се повишава пожарната опасност в същите. Възникналите пожари в тези масиви се характеризират с голяма скорост на разпространение, както по посока на вятъра така и в страни. Това означава, че всяко запалване може да обхване големи площи от реколтата и унищожи селскостопанска техника. Често са пожарите в сухи треви и стърнища спомагат за унищожаването на горски масиви и полезащитни пояси.
Преобладаващата причина за пожарите по време на прибиране на реколтата е ненебрежност при боравене с открит огън в съседство с житните масиви и техническа неизправност в селскостопанската техника. Не са редки и случаите на запалвания от небрежно тютюнопушене и опалване на пасища с цел тяхното почистване от сухата трева. Голям брой са пожарите възникнали от неизправна техника, която не е минала технически преглед и не отговаря на изискванията за пожарна безопасност .

За недопускане на запалвания и пожари през настоящата жътвена кампания РС "ПБЗН" гр. Тервел призовава всички граждани и цялата общественост да спазва стриктно установените противопожарни правила с Наредба 8121з-968/2014г. на МВР, а именно:
1. Под никакъв предлог да не се изхвърлят угарки от цигари от автомобили по време на движени и не се пуши при пребиваването в близост и покрай житните масиви, полезащитни пояси и гори.
2. Използването на открит огън да става само при нужда на растояние не по-малко от 50 метра от масивите с житни култури и горските насаждения, както от складови, стопански и жилищни сгради.
3. Изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на определените за целта места, кофите за смет и сметищата в населените места.
4. Да се допуска до работа само технически изправна и пожарообезопасена селскостопанска техника.
5. Да се направят необходимите противопожарни ивици и си разпарцелират масивите за ежедневна работа.
6. Да се спазва стриктно забраната за опалване на стърнищата, сухите треви и крайтпътните ивици.
7. При установяване на заплавания и пожари, по най-бързиия начин сигнализирайте в РС "ПБЗН" на тел. 112 и предприемете мерки за ликвидиране на пожар.

При необходимост от косултации, обучения и инструктажи, гражданите и длъжностните лица да се обръщат своевременно към РС "ПБЗН" гр. Тервел.

РС”ПБЗН” - Тервел

Публикувано на 30 Apr 2020
 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ТЕРВЕЛ“ С ПОДКРЕПА ОТ ФОНД “ОБЕДИНЕНИ СРЕЩУ COVID-19”

Фондът финансира проекти до 10 000 лв. за закупуване на лични предпазни средства , дезинфектанти и материали за почистване .Средствата във фонда се набират от Български дарителски форум, Фондация "Америка за България", Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България.
На първата си сесия Фондът е одобрил проектите на 20 болници и един медицински център и това е нашия център в гр.Тервел.Проектът е подготвен от управителя на центъра д-р Катя Ганова.Ще бъдат закупени дезинфектанти за повърхности, ръце и инструменти, спирт, защитни костюми, маски, ръкавиди, шлемове , очила, калцуни, престилки.Стойността на проекта е 10 000 лв.
Тъй като във фонда се набират още средства, скоро предстоят следващи възможности за кандидатстване. Имат право да кандидатстват и практиките на личните лекари, както и общините, социалните заведения, училищата, читалищата,микро и малки предприятия, сдруженията с нестопанска цел. Община Тервел няма да се възползва от възможността да получи финансиране от Фонда, тъй като ще набави дезинфектанти и лични предпазни средства като част от проект по ОПРЧР и няма да ползва ресурс, който може да е по-нужен на медицинските заведения.
Няма пречка, обаче, личните лекари , социалните заведения , училищата и читалищата в общината да кандидатстват, за да си набавят необходимите продукти.Могат да кандидатстват и фирми с персонал до 50 души. Кандидатстването и одобряването на проектите е опростено и става в много оперативен порядък – в рамките на десет дни.

Публикувано на 27 Apr 2020
 ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНАТА ЗА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ НА ПЛОЩАД „СТАРИЯТ ДЪБ“

Държавен фонд ‚Земеделие“ одобри втори за тази година проект на Община Тервел. Той е за реновиране на вътрешната част на площад „Старият дъб“. Това е пространството, което се намира между края на новата настилка от гранитогрес, положена през 2018 г. и входовете на жилищните блокове „Албена“, „Боряна“, „Ралица“ и „Гергана“. Партерните етажи на четирите жилищни сгради са заети от търговски обекти.
Площта, която ще бъде реновирана е 1200 кв.м. Съществуващите плочи са отлепени и начупени в отделни участъци.Има оформени с декоративни бордюри градинки. В една от тези градинки е планирано да бъде монтиран паметника на Васил Левски, за който тече дарителска кампания за набиране на средства.Бордюрите са деформирани, на места с отчупени или разрушени части.Дължината им е 505 м., а площта на външната им повърхност – 101 кв.м.

Публикувано на 27 Apr 2020
 Обява


Публикувано на 27 Apr 2020
 Заповед


Публикувано на 27 Apr 2020
 НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ ПЕРСОНАЛ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ВЕЧЕ Е НА РАБОТА

Непедагогическият персонал на всички детски градини и детска ясла вече е на работа.Работещите , в преобладаващата си част ползваха половината от полагаемия им се платен отпуск. Не се наложи ползване на неплатен отпуск. Вместо това, бяха осигурени материали за работа и лични предпазни средства и персоналът започна да почиства и облагородява дворовете на детските заведения.При лошо време ще се работи вътре в сградите.Мярката позволява да се запази нивото на доходите на персонала в затворените детски заведения, като паралелно с това се освободи капацитет при комуналните работници, който да се насочи в изпълнение на по-дребномащабни дейности по благоустрояване – спирки, дребни текущи ремонти , кътове за отдих в парка и в населените места и пр.


Публикувано на 23 Apr 2020

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 По-стари >>