Нашият eTwinning проект, или как пътят стана приятел на децата

В днешното напрегнато време сме засипани с информация за пътно- транспортни произшествия, за пострадали деца и пешеходци. Това подтикна екипа итуинъри от ДГ1 „Детелина“ гр. Тервел да обмисли и реализира проект „Пътят- приятел или враг“, насочен към обучението за безопасно движение по пътищата. Целта ни бе да направим децата равноправни участници в пътното движение, които познават правилата и осъзнават своята отговорност на пътя.
Проектът реализирахме в партньорство с деца от ДГ „Пчелица“ гр. Казанлък и ДГ „Осми март“ гр. Пловдив. В началото всички партньори се запознахме в платформата eTwinning, представихме своите детски градини и градовете, в които живеем. Изработихме пътна карта, на която отбелязахме нашите градове и маршрута, който ни свързва. Чрез онлайн игри и пъзели научихме значението на основните пътни знаци, направихме светофара наш приятел и разбрахме, че безопасното движение по пътищата е и наша отговорност.

Публикувано на 10 Jun 2021
 АБИТУРИЕНТИ

МНОГО ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ МАТУРИТЕ
СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“
На 22.06 СУ „Йордан Йовков“ ще изпрати последния випуск ученици, завършващи така нареченото общо образование. След въведените промени със Закона за предучилищното и училищното образование, от 2016/2017 г. в училището е въведен профил „Софтуерни и хардуерни науки“ със срок на обучение 5 години.
Тази учебна година се разделят с 23 ученици, които достойно се представиха на матурите по БЕЛ и втората матура по желание. Средният успех от матурата по БЕЛ е добър 4,35, по Биология и здравно образование е мн. добър 4,57, по Английски език е отличен 5,51, по Цикъл „Философия“ е мн. добър 4,67, по История и цивилизация е мн. добър 4,92. Като предпочитания за втора матура: 4 ученика са избрали История и цивилизация, 4- Английски език, 5- Биология и здравно образование, 8- цикъл Философия.


Публикувано на 10 Jun 2021
 ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ
за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Тервел (ПИРО) за периода 2021-2027 г.


      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Тервел е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Тервел за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 08.06.2021 г. до 30.06.2021 г. Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на tervel@tervel.bg или в деловодството на общината до 30.06.2021 г., включително.

      План за интегрирано развитие на Община Тервел за периода 2021-2027 г.      В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Тервел (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.
      Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Тервел е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Тервел е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Североизточен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.
      Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 30.06.2021 г. вкл. на електронен адрес e-mail: tervel@tervel.bg или в деловодството на общината в сградата на Община Тервел на адрес: гр. Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ No 8.

      Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.
      В тази връзка Общинска администрация Тервел отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.
      Публичното обсъждане ще се проведе на 1.07.2021 г., в 15:30 часа , в залата на Община Тервел, при спазване на противоепидемични мерки.


ИНЖ. СИМЕОН СИМЕОНОВ
Кмет на Община Тервел

Публикувано на 07 Jun 2021
 Заповед
Публикувано на 01 Jun 2021
 ПредупреждениеПубликувано на 28 May 2021
 ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕПубликувано на 25 May 2021
 Заседание на Общински съветПубликувано на 20 May 2021
 Съобщение до кандидатите за преброители и контрольори

От името на Националния статистически институт и ръководството на община Тервел сърдечно Ви благодарим за изразеното желание да бъдете преброител/контрольор по време на предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 година. Поради епидемиологичната обстановка правителството отложи процеса във времето и преброяването ще се проведе от 7 септември до 3 октомври 2021 година.

Вярваме, че отново ще бъдем един екип и разчитаме на Вас! Вашата работа ще е съсредоточена в периода от 18 септември до 3 октомври.

В срок до 21 май 2021 г. на e-mail: tervel2000@yahoo.com или на телефони 05751/20-75 следва да потвърдите участието си като преброител или контрольор и да ни информирате ако е настъпила промяна в личните данни, с които сте подали заявлението си. Важно е да ни пишете, тъй като от 25 май ще започне нова кампания за набиране на преброители на мястото на хората, които нямат възможност да участват.

Всички преброители и контрольори ще преминат обучение в края на лятото, където ще бъдат сключени и договорите с тях.

Преброяването на населението и жилищния фонд се провежда веднъж на 10 години.

Включи се, защото си важен!

Публикувано на 19 May 2021

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 По-стари >>