Програма за места за настаняване,ползвани за пребиваване на бежанци от Украйна - за информацияПубликувано на 18 Mar 2022
 КОНКУРС


Публикувано на 14 Mar 2022
 СЕДЕМ МАЛКИ ПРОЕКТА ПОДГОТВИ И ВНЕСЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Всички проекти са за малки инвестиции, основно в селата на общината. Три от тях са по Програмата за развитие на селските райони, по стратегията на МИГ Тервел-Крушари. Четири са по национална програма „За чиста околна среда – 2022 „ на ПУДООС.
Проектите по ПРСР са за основен ремонт на улици „Втора“ и ‚Шеста“ в с.Безмер, „Първа“ в Попгруево и „Четвърта „ в Каблешково, както и за нови креватчета на детските градини в селата и на ДГ“Здравец“ в гр.Тервел. Другите две детски градини в Тервел вече имат нови креватчета, подменят се поетапно и в детската ясла. Общата стойност на трите малки проекта е 430 000 лв. с ДДС.
Четирите проекта в ПУДООС са за нови съоръжения за игра и занимания на деца в дворовете на детските градини в селата Безмер и Ангеларий, за облагородяване на района около чешмата в Гуслар и за устройване на кът за отдих в с.Балик, в началото на маршрута за каньона на Суха река. Общата стойност на четирите малки проекта е приблизително 45 000 лв. с ДДС.

Публикувано на 14 Mar 2022
 ЗА ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ В ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2022 Г.

На 4 март т.г. бе обнародван държавният бюджет, в т.ч. и държавната субсидия за общините. Числата за общините, в частност и за Община Тервел вещаят тежка година. Ръстът на субсидията от държавата през 2022 спрямо 2021 г. е по-малък в сравнение с ръста на субсидията от държавата за 2021 спрямо 2020 г. Бюджетът може да се определи като ограничен, дори ако се игнорира неблагоприятното във финансово изражение влияние на инфлацията, рязкото покачване на цените на енергоносителите и кризисните ситуации, които се налага да бъдат разрешавани.
Какви са конкретните числа? Държавната субсидия за делегираните от държавата дейности за 2022 г. е 13 449 х.лв. Увеличението й спрямо субсидията за 2021 г. е с 8,4 %. За сравнение , през 2021 г. увеличението на субсидията спрямо 2020 г. е било 17 %. Така за сравнително спокойната по отношение на цените до лятото си 2021 г., общината е имала подкрепа от държавата със 17 % по-висока субсидия спрямо предходната 2020 г., докато тежката още от началото си 2022 г. е обезпечена с едва 8,4 % ръст на субсидията спрямо предходната година. Делегираните от държавата дейности, за които е предназначена тази субсидия са дейностите по образование (училищата и част от издръжката на детските градини и на центъра за подкрепа на личностното развитие), социални услуги ( дома за стари хора и националните програми за обгрижване на хора с увреждания), култура (част от издръжката на читалищата) , здравеопазване (детски ясли и училищни здравни кабинети) , част от издръжката (заплатите) на общинска администрация и кметствата по селата, издръжката на дейностите по отбрана (дежурни охранители в общината, работа с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни ). В държавната субсидия са включени също средствата за зимно поддържане и снегопочистване, които са точно толкова, колкото са били осигурени за общината през 2021 г., т.е. 187 х.лв. Очакванията са , че те ще бъдат достатъчни. По принцип общината ежегодно генерира икономии от тези средства и с тези икономии се закупува оборудване за снегопочистване. Последната компонента на държавната субсидия са средствата за капиталови разходи. За 2022 г. те са увеличени с 32 % спрямо 2021 г., т.е. това е компонентата с най-голямо увеличение в дела на държавната субсидия за Община Тервел. През 2021 г. общината е имала 881,7 х.лв. за капиталови разходи, докато за 2022 г. за инвестиции в общински активи са предназначени 1168,3 х.лв.
Сроковете за приемане на общинските бюджети тази година са различни.Причината е по-късното приемане на закона за държавния бюджет. От общините се изисква да внесат в общинските съвети своите бюджети в срок до 1.04.2022 , а общинските съвети трябва да ги приемат в срок до 26.04.2022 г.

Публикувано на 14 Mar 2022
 ДАРЕНИЯ ЗА УКРАЙНА

Във Варна, в спортна зала , се събират и дарения от дрехи, хигиенни материали, пакетирани храни и други подходящи за нуждите на пострадалите украински граждани. Гражданите на Община Тервел откликнаха на молбата за помощ на кмета на украинския град Александрия за медицински консумативи и топли дрехи. В рамките на два дни бяха закупени и дарени пет кашона с медицински консумативи и 11 кашона с топли дрехи. Включиха се граждани, Община Тервел, читалището в Тервел, трите детски градини в Тервел и детските градини в селата Безмер, Зърнево, Градница, Коларци.
В Община Тервел дарения се събират в Общината и в ДГ“Здравец“. Всички дарени материали ще бъдат предавани от общината на Червения кръст в гр.Добрич. Дарения за пристигащите в областта бежанци и за Украйна събира и Червен кръст в цялата страна. Всички граждани, които желаят да направят парични дарения , могат да превеждат суми по сметката на Червен кръст – България, която е следната:
BG23UNCR76301077778563
BIC: UNCRBGSF
Основание: за пострадалите от конфликта в Украйна

Публикувано на 14 Mar 2022
 Централно военно окръжие


Публикувано на 11 Mar 2022
 Национални дни на кариерата 2022


Публикувано на 11 Mar 2022
 ИЗЛОЖБА ПОКАЗВА ЗЛАТНИТЕ РЪЦЕ НА ТЕРВЕЛЧАНКАТА

На 7 март, в навечерието на международния празник на жената, в Общински музей Тервел бе открита изложба под надслов „Златно сърце- златни ръце“. Целта на организаторите е да се покаже, че тук живеят талантливи жени, за които българският дух е още жив. Провокирахме дамите, които изработват различни произведения на приложните изкуства с техниките и похватите на традиционни и съвременни занаяти (изделия от глина, текстил, бижута, мозайки, гоблени, витражи, шапки, плетива, бродерии и т.н.). Декоративно-приложните изкуства са онези изкуства, чиито произведения притежават високи художествени качества и заедно с това имат своето практическо приложение в бита.
В изложбата се включиха повече от 35 жени, живеещи в населени места от община Тервел, както и такива, които са родени тук, но са открили своя нов дом на друго място. Като гост в изложбата се включи и приложничка от с. Крушари: Гергана Томова - гр. Тервел, Янка Рикова- гр. Тервел, Виолета Янкова- гр. Тервел, Айля Керимова - с. Зърново, Христина Тодорова- гр. Тервел, Христина Христова- гр. Тервел, Добринка Стоянова - гр. Тервел, Пенка Найденова- гр. Тервел, Мусафе Ибраимова- Реджеб- гр. Тервел, Зорница Мариянова- гр. Добрич, Димка Стоянова, Илияна Йорданова и Димитричка Андреева от с. Жегларци, Даниела Колева – гр. Тервел, Цанка Жечкова- гр. Тервел, Илияна Живкова – гр. Варна, Севдалина Колева - гр. Тервел, Стоянка Вълчева, Стоянка Енева, Русанка Енева, Сюрия Алиш, Севги Нихат, Сибел Мюрсел, Маринка Павлова и Недялка Томова от с. Коларци, Мария Гочева- гр. Тервел, Марияна Тодорова- гр. Тервел, Димитрина Желева- Крушари, Зюлфие Мехмедемин Караали, Шефика Бейтула Сполу, Алие Муса Мустафа, Селвие Хасан Мехмед, Севгюл Хаккъ Раим, Назифе Емин Сали и Пенка Райчева от с. Зърнево, Нуртен Салиева от с. Божан, Магдалена Маринова- гр. Бургас, Милена Димова- гр. Тервел. Най- младата участничка е на 27 години, а най- възрастната над 70.

Публикувано на 08 Mar 2022

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 По-стари >>