ГОТОВ Е ПРОЕКТЪТ ЗА СКЕЙТБОРД ПЛОЩАДКА В ТЕРВЕЛ


Предвижда се съоражението да бъде изградено в парка на ул.“Черно море“ – в дясно от улицата ( дясно при посока към ул.“Стара Планина“) . Проектното решение предвижда проектът да бъде изпълнен на два етапа. Първият етап има прогнозна стойност 146 000 лв. с ДДС при актуални към момента цени и включва: изграждане на съоражение за начинаещи с площ от 356 кв.м. и алея за достъп.Представлява стоманобетонна площадка с три заоблени към дъното стени с височина 111 см., представляващи рампи за засилване с наклон 27 %, бордове и профили за трикове на основа слайд и грайнд. Настилката се изпълнява от шлайфан армиран бетон с повърхностен импегнатор, добавка от полипропиленови фибри и епоксиден оцветен финишен слой. Достъпът ще се осигурява по алея, предвидена е и бетонова чешма, както и соларни осветители.Ще има и бетонни кошчета и пейки.
Вторият етап предвижда изграждане на съоражение за напреднали с площ 313 кв.м.
Общината ще продължи работата си по издаване на разрешение за строеж на проекта и ще търси финансиране , за да изгради първия етап на площадката за скейборд ( в ляво на приложената цветна схема).
Предложението за изграждане на скейтборд площадка бе направено от млади хора и майки на деца от град Тервел. Общинското ръководство откликна на молбата, предложението бе подкрепено и от общинските съветници.


Публикувано на 26 Oct 2022
 ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА САНИРАНЕТО НА БЛОКОВЕТЕ

Община Тервел , в рамките на предпроектни проучвания относно енергоефективни мерки на многофамилните сгради, които през 2016 г. регистрираха сдружения възложи предварителна оценка на евентуалните проекти на сградите в контекста на обявените за публично обсъждане документи за кандидатстване по новата програма. Оценката е ориентировъчна, в никакъв случай не бива да се приема за окончателна и се базира на външен оглед на сградите, данни от кадастъра , от документите на вече регистрираните сдружения и при осредняване на изходни данни относно енергийното потребление на сградите и ефекта от пакета от енергоспестяващи мерки, които могат да бъдат изпълнени.
Максималната оценка, която хипотетично може да бъде получена за внесен проект на многофамилна жилищна сграда по програмата (независимо от кое населено място) е 140 точки. Минималната оценка, под която проектите няма да бъдат разглеждани , т.е. недопустими са за финансиране е 72 точки. За блоковете в Тервел нещата стоят по следния начин:
1. Комплекс от сградите Албена, Боряна, Ралица и Гергана (ако имат възможност и успеят да кандидатстват заедно) – 120 точки;
2. Комплекс от сградите Урожай и Строител (ако имат възможност и успеят да кандидатстват заедно) – 110 точки;
3. Металик, Химик, Калина, Вапцаров , Зорница, Пролет, Съгласие, Теменуга – 105 точки;
4. Зора – 95 точки;
5. Кубрат – 75 точки.

Публикувано на 26 Oct 2022
 НА ВНИМАНИЕТО НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ В НОВАТА ПРОГРАМА ЗА САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


  Както вече бяхте уведомени на информационна среща , проведена на 17.10.2022 г. , на етап „публично обсъждане“ са указанията за кандидатстване по програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която е част от Плана за възстановяване и устойчивост. Съгласно тези документи, техническото и енергийното обследване на сградите са изцяло ангажимент на сдруженията на собствениците. Без тези две обследвания общината не може да подаде проект за кандидатстване от името на сдружението. По време на срещата Ви уведомихме, че ще Ви предоставим информация за публични регистри на лица, които имат правоспособността да извършват двете обследвания, за да бъдете свободни във Вашия избор:

1.За техническо обследване и технически паспорт (обръщаме Ви внимание, че в обхвата на това обследване следва да възложите и архитектурно заснемане на сградата): Имате два варианта:

    1.1.Сайт на ДНСК, Регистър на лицата, извършващи дейността на консултанти съгласно чл.167, ал.2 от ЗУТ.Там са вписани лицата, сред които можете да избирате;

   1.2.Проектантски екип, който се ангажира да изпълни тази услуга (няма публичен регистър), изборът е свободен;

2. За енергийното обследване: Сайт на Агенция за устойчиво енергийно развитие, раздел „Регистри“, „Вписани фирми в регистъра по чл.44, ал.1“

    Вашите отношения с фирмите, които изберете не се регулират по никакъв начин от общината, но договорите и фактурите, които приемате от тях следва да бъдат представени в общината, заедно с двете обследвания. В случай, че проектът на Вашето сдружение бъде одобрен , включените в неговия бюджет разходи за двете обследвания подлежат на възстановяване в полза на сдружението.

    Както вече бяхте уведомени, с указанията за кандидатстване на етап „публично обсъждане“ можете да се запознаете чрез достъп до сайта ИСУН 2020, раздел „Пълен списък на актуалните процедури за публично обсъждане“, процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“. В указанията са разписани и критериите, по които финансиращият орган ще извърши оценката на проектите на сдруженията- с брой точки по отделните показатели, по които се образува общата оценка на проекта.

    Община Тервел днес внесе заявление в Енерго Про АД Добрич с искане за указания във връзка с получаването на данните, които трябва да се предоставят за всяка сграда, която планира участие в процедурата. Информацията от енергийното дружество ще е нужна на сдруженията като част от изходните данни за енергийното обследване. Ще Ви уведомим допълнително за изискванията на оператора. Препоръчваме Ви да започнете да описвате клиентските номера на всеки електромер в жилищните и общите части на сградите, тъй като тази информация ще Ви бъде нужна.

    По отношение на данните от ВиК оператора: ще са необходими данните за консумирана вода от общия водомер на сградата за периода от м.юни 2019 г. до м. юни 2022 г. - за всеки месец от този период.
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Публикувано на 25 Oct 2022
 Топъл обядОт четвъртък Община Тервел отваря процедурата за прием на заявления - декларации за включване в проект „Топъл обяд“

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“


О Б Я В А      Община Тервел уведомява всички заинтересовани лица, че отваря процедурата за прием на заявления за включване в проект „Топъл обяд“ на територията на Община Тервел. Проектът се финансира от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. от Европейски социален фонд плюс.

      Заявленията - декларации ще се приемат в работно време /от 8:00 до 17:00 часа/ в сградата на Община Тервел, етаж 1, кабинет 103, от 20.10.22 г. до 30.11.22 г. /вкл./, като лицата кандидат-потребители по проекта ще бъдат одобрени от ДСП - гр. Тервел до запълване на бройката от 200 потребители.

      Допустимите целеви групи определени съгласно Раздел II, чл. 6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по процедурата за кандидатстване са:


      1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
      2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
      3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
      4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
      5. скитащи и бездомни лица.

      Кандидатите следва да подадат следните документи:

      1.Заявление-декларация по образец (Приложение 1 към Методиката);
      2.Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация. (Приложение 6 към Методиката) – попълва се от кандидат – потребителите и от всички пълнолетни членове в техните семейства.


      *За улеснение на всички кандидат - потребители, необходимите документи могат да се получат от кметствата на населените места на територията на община Тервел или могат да бъдат изтеглени от сайта на общината – www.tervel.bg.

      Телефон за информация: 05751/24-28 – Десислава Петрова .

Файлове

Приложение 1 Заявление декларация.doc

Приложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация.doc


Публикувано на 19 Oct 2022
 ОТВОРИХА ВРАТИ РИТУАЛНИТЕ ДОМОВЕ В ТЕРВЕЛ И ЗЪРНЕВО


Община Тервел построи и ремонтира много сгради, които се превърнаха в места за общностни събития и ритуали. През последните единадесет години бяха построени сградите на църквата „Свети Георги Победоносец“ в гр.Тервел (2011 г.), църквата „Рождество Богородично“ в с.Нова Камена (2019 г.), параклисът „Света Злата Мъгленска“ в с.Коларци (2019 г.), читалището в с.Зърнево (2013 г.), ритуалния дом в гробищния парк на Тервел (2019 г.), клубът в кв.“Север“ в гр.Тервел (2017 г.). Основно ремонтирани и обновени бяха читалището в гр.Тервел (2013 г и 2015 г.), църквата „Св.Димитър“ в гр.Тервел (2015 г.), клубове в населените места в общината.

През месец септември тази година врати отвориха две много важни за жителите на общината сгради – едната новопостроена, а другата – основно ремонтирана. Ритуален дом (Сватбен салон) в с.Зърнево и Ритуален дом в гр.Тервел.
РИТУАЛНИЯТ ДОМ В ТЕРВЕЛ

На 28.09.2022 г. ритуалният дом в Тервел официално отвори врати за граждански ритуали след двегодишен ремонт. Ритуалният дом е една от най-старите сгради в града. Знае се, че е построен преди 1940 година. Архитектурата му се отличава със стръмния си покрив, характерен за по-северните географски ширини, с дебелите

Обновената поздравиелна зала


Публикувано на 05 Oct 2022
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

В изборите за народни представители , които се проведоха на 2 октомври т.г. право на глас имаха общо 19 852 жители на Община Тервел. От тях 4 822 души гласуваха в разкритите общо 32 секции на територията на общината. Избирателната активност се изчислява на 24,28 %.Недействителните гласове, подадени в секции , в които се гласува с хартиена бюлетина са общо 20 за общината. По данни на Община Тервел , сверени със секционните протоколи , обявени от РИК Добрич, резултатите са следните:

Публикувано на 03 Oct 2022
 Обява

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1  от ЗОС, чл.44,ал.1,т.1, чл. 56 и чл.62  от НРПУРОИ                                      


                                       О Б Я В Я В А


I.Публичен търг на 04.11.2022 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.Тервел , за продажба на  недвижими имоти- частна общинска собственост, както следва :

1. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ III, кв.7 по РП на с.Честименско – дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1180 кв.м(Хиляда  сто и осемдесет  квадратни метра) с начална тръжна цена 3 152.00 лв.( Три хиляди сто петдесет и два лева).

2. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ IV, кв.13 по РП на с.Кочмар – дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 960 кв.м (Деветстотин и шестдесет квадратни метра) с начална тръжна цена 2 591.00 лв.(Две хиляди петстотин деветдесет и един лева)


Публикувано на 03 Oct 2022

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 По-стари >>