ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

На 16 април 2015 година от 15.00 часа в залата на Община Тервел ще се проведе ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Допълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Тервел през 2015г.“, приета с решение номер 1-6 от 17.02.2015 год. на Общински съвет Тервел.
Поканват се гражданите на общината,ръководителите на фирми, синдикати,представители на неправителствени организации, медии, общински съветници, кметове и кметски наместници да вземат участие о обсъждането.
За постъпилите предложения и становища, както и за направените по време на публичното обсъждане промени, ще се състави протокол , който ще се представи на заседанието на общински съвет.

Публикувано на 01 Apr 2015
 СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 16 Mar 2015
 ПЕТЪК,13 МАРТ СЕ ОКАЗА ДОБРО НАЧАЛО ЗА ТЕРВЕЛСКИЯ КВ.”ИЗГРЕВ”

На фаталния ден се постави началото на няколко начинания, свързани с подобряване на условията за живот и облика на този квартал.
Подписан бе първият договор между Кмета на общината и сдружение на собствениците „Златен шанс” за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Сдружението представлява гражданите, които живеят в блок 7 на кв.”Изгрев”. Блокът има 36 апартамента разпределени в два входа по на шест етажа. Построен е през 1985 година и има разгъната застроена площ от 2730 кв.м.
Отново на 13 март Община Тервел обяви открита процедура, чрез която трябва да избере изпълнители, които ще изпълнят първия, подготвителен етап от работата по санирането: обследвания за установяване на техническите характеристики на сградите, технически паспорти, конструктивни обследвания, обследвания за енергийните характеристики на блоковете. Изпълнителите ще бъдат ангажирани и с възстановяването на първоначалната техническа документация на сградите, тъй като такава липсва. Офертите на желаещите да участват в процедурата ще се отворят на 15 април в Община Тервел. Поръчката включва две обособени позиции – първа - за технически и конструктивни обследвания, технически паспорти и заснемания и втора – за енергийни обследвания. Общата прогнозна стойност на поръчката е 36 498,00 лв. без ДД. Дейностите обхващат двата блока, които са регистрирали сдружения на собствениците за участие в програмата – вече сключилия договор с кмета блок 7 и блок 1 ( също в кв.”Изгрев”, за който се подготвя сключване на договор).
На 13 март бяха отворени и офертите на фирмите, които участват в поръчката за вертикална планировка на част от кв.”Изгрев”. Те са три – по една от Добрич, Варна и София.
Отново на 13 март бе подписан и договор за основен ремонт на асфалтови алеи в старата част на кв.”Изгрев”.
Надяваме се, че фаталният ден ще бъде добро начало за тервелчани, които живеят в тази част на града.

Публикувано на 13 Mar 2015
 О Б Я В ИПубликувано на 10 Mar 2015
 О Б Я В А


Публикувано на 09 Mar 2015
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗАПОЧНА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2015

На 26 февруари започнаха асфалтовите работи по преасфалтирането на между блоковите пространства в централната градска част. Работата по този проект се финансира по Програма за развитие на селските райони.
На 6 март ще бъде открита строителната площадка за реконструкция и модернизиране на пречиствателната станция на града.Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда”.
На 16 март се открива строителната площадка за изграждане на център за социални услуги в с.Поп Груево. Инвестицията се финансира по Програма за развитие на селските райони.
На 23 февруари т.г. кметът на общината подписа договорите за строителство и строителен надзор за изграждане на хладилен пункт за управление на животински отпадъци. Този проект се финансира също по Програма за развитие на селските райони.Строителната площадка ще бъде открита в края на м.март т.г.

Публикувано на 27 Feb 2015
 БЮДЖЕТЪТ ЗА 2015 ГОДИНА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ - ПОЗНАТ И РАЗЛИЧЕН

Бюджетът за 2015 година на Община Тервел бе изработен и внесен за разглеждане и утвърждаване в Общинския съвет в края на януари т.г. Общата стойност на средствата, които общината, училищата, детските градини, читалищата,кметствата, спортните и пенсионерските клубове и други бюджетни звена и дейности ще разходват през 2015 г. е 9 610 366 лв. За сравнение : в бюджета за изминалата 2014 г. това число е 9 180 616 лв. Увеличението е малко и се дължи на два фактора - незначително увеличение на сумите за издръжка на училища и детски градини и малък ръст на местните приходи, дължащ се на увеличаване на площите земеделска земя, отдавани под наем.
В общата бюджетна рамка не се разглеждат евросредствата, с които Община Тервел към момента разполага под формата на аванси и одобрени разходи за общински проекти по оперативни програми. Наличните по сметки на Община Тервел евросредства към 1.1.2015 г. са общо 10 603 434 лв. От тях 6 046 856 лв. са по Програма за развитие на селските райони.Основните проекти, които трябва да бъдат изпълнени с тези средства са : Пункт за управление на животински отпадъци, рехабилитация на общински пътища (Божан-Поп Груево, П.Савово-разклон Войниково, П.Савово- Бонево, Н.Камена - Градница), рехабилитация на водопровод в с.Безмер, Пречиствателна станция Тервел, център за социални услуги в с.Поп Груево, малки проекти за благоустрояване за участъци в Тервел и селата, финансирани от МИГ. През тази година трябва да приключи и изграждането на претоварната станция за твърди битови отпадъци към депото в с.Стожер.
Бюджет 2015 г. има два основни акцента. Първият е свързан с приключването на големите инфраструктурни проекти. Видно е, че през 2015 г. общината ще разходва за тях сума, която е почти двойно по-голяма от годишния й бюджет (освен десетте милиона, които са налични, са договорени още три кредита с Фонд ФЛАГ, които ще се усвоят за последните плащания по изброените проекти). Така сумата за инвестиции в публична инфраструктура , която ще се разходва в периода 1.01.2015 г. до 31.10.2015 г. е почти 17 000 000 лв.Зад тази голяма сума стои огромно количество работа, която е свършена до момента по изброените проекти и предстои да бъде извършена до есента на т.г., когато приключват всички плащания по проекти , за които общината е кандидатствала през първия планов период - 2007-2013 г.

Публикувано на 16 Feb 2015
 ЗА САНИРАНЕТО НА ПАНЕЛНИТЕ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Седем жилищни блока в гр.Тервел отговарят на критериите за допустимост на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - т.е. те имат шанс да подготвят документите си и да участват в програмата. Веднага трябва да се подчертае, че санирането не е гарантирано за всички, които участват - все пак средствата са ограничени. Няма как обаче да живееш в саниран блок, ако не си упражнил правото си да участваш в програмата.
На 4.02. т.г. Община Тервел организира и проведе разяснителна кампания, на която присъстваха около 70 души от седемте блока. Освен че бяха разяснени на срещата, всички материали за програмата са общодостъпни на електронната страница на Министерство на регионалното развитие.
В този материал акцентираме върху важна информация от секцията "Въпроси и отговори", която се поддържа на сайта на МРРБ в раздела за програмата.Правим това, след като получихме информация за първите трудности, които срещат гражданите, желаещи да санират домовете си по програмата.
Първо, подчертаваме, че за да започнат каквито и да е действия за подаване на документи за участие в програмата, трябва да има съгласие на 100 % от собствениците на жилища. Това е така, защото дори и да не участват в сдружението на собствениците, защото то може да се учреди от притежателите ан 67 % от идеалните части, всички собственици на апартаменти трябва да декларират, че осигуряват достъп до жилищата си в случай на нужда. А такава нужда може да има както в птроцеса на енергийно обследване и/или проектиране, така и на етап изпълнение на строителни работи.Има нещо много важно, което трябва да се знае - ако собственик е подписал декларация, че ще осигури достъп до жилището си, но в процеса на работа по санирането откаже този достъп, то тогава сдружението на собствениците дължи средствата, които до момента са вложени за саниране на неговия блок.

Публикувано на 15 Feb 2015

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 По-стари >>