О Б Я В А

Пощенска банка АД клон гр.Тервел продава сградата на бившата Балканбанк намираща се на адрес гр.Тервел ул."Хан Аспарух"- 43
Телефон за контакт: 05751/4981 и 0898637067Публикувано на 17 Feb 2016
 Обява


Публикувано на 29 Jan 2016
 О Б Я В А

Община Тервел, област Добрич, на основание чл. 128, ал.1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ, че са изработени проекти за :
1.ПУП-ПЗ за ПИ 025038 в землището на с.Зърнево с установяване на предназначение на имота „водоем и трафопост“;
2.ПУП-ПЗ за ПИ 027011 в землището на с.Зърнево с установяване на предназначение „трафопост“;
3.ПУП-ПЗ за ПИ 027004 в землището на с.Зърнево с установяване на предназначение „ПСД- селскостопански сгради за съхранение на плодове и помещение за обитаване“;
4.ПУП-ПЗ за ПИ 033001 в землището на с.Зърнево с установяване на предназначение „ПСД- селскостопански сгради за съхранение на растителна продукция“;
Проектите са изложени за разглеждане в Община Тервел, ул.”Св. СВ. Кирил и Методий” 8, стая 110. На основание чл.128, ал.5 ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник".

Публикувано на 28 Jan 2016
 АКТУАЛНО

На 25 януари т.г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството се проведе среща на Министър Лиляна Павлова и над 300 представители на общини и областни администрации от страната. Регионалният министър даде висока оценка на осем общини, които през 2015 г. са успели да обновят най-много жилищни сгради. Община Тервел е една от тези осем общини. Останалите са: Бургас, Благоевград, Асеновград, Севлиево, Кърджали, Ловеч и Димитровград.

На срещата са разгледани и други въпроси, свързани с прилагането на програмата.Изяснено е, че приоритет и през 2016-та година ще бъдат панелните сгради с над 36 апартамента.Допустими са и тези с по-малко от 36 апартамента, но строени по метода на панелното строителство.

Публикувано на 26 Jan 2016
 ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС КЪМ ПОРЪЧКИТЕ ЗА САНИРАНЕ НА ВТОРИЯ ЕТАП ОТ БЛОКОВЕТЕ В ТЕРВЕЛ

В края на 2015 г. Община Тервел обяви поръчки за избор на изпълнители, които да направят технически,конструктивни и енергийни обследвания на блоковете "Иглика", "Детелина", "Прогрес" и "Хан Тервел" в кв."Изгрев".Подадени бяха рекорден към момента за Община Тервел брой оферти – шестдесет и четири. Прави впечатление, че в началото на работа по Националната програма за енергийна ефективност на жилищните блокове, фирмите бяха скептично настроени и не желаеха да участват в обществените поръчки.Сега, след като е видно, че програмата работи – т.е. държавата разплаща разходите , а общините изпълняват дейностите по саниране, интересът на участниците нарасна неколкократно.Оценката на офертите за четирите блока приключи на 25 януари т.г. с избор на общо три фирми, които трябва да изпълнят обследванията на четирите блока.За технически и конструктивни обследвания като най-конкурентноспособна е оценена офертата на добричката фирма „Билдконтрол” ЕООД . За енергийно обследване на сградите са класирани две фирми – „Трауминвест”ЕООД гр.Варна, която ще обследва блоковете "Иглика" и "Прогрес" и „Диамант БГ” ЕООД гр. София, която ще работи по блоковете "Детелина" и "Хан Тервел".

Публикувано на 26 Jan 2016
 ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ 2015

За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. в Община Тервел са открити общо тридесет и шест процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, от които двадесет и четири открити процедури, седем процедури на договаряне без обявление и пет процедури по реда на глава осма „а“ от ЗОП - чрез публична покана. Четири процедури са финансирани със средства по оперативни програми (последните проекти за стария програмен период), а останалите тридесет и две са финансирани със средства от общинския и републиканския бюджет.

Публикувано на 26 Jan 2016
 Обява


Публикувано на 25 Jan 2016
 ОБЯВА ОС


Публикувано на 19 Jan 2016

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 По-стари >>