ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ 2015

За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. в Община Тервел са открити общо тридесет и шест процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, от които двадесет и четири открити процедури, седем процедури на договаряне без обявление и пет процедури по реда на глава осма „а“ от ЗОП - чрез публична покана. Четири процедури са финансирани със средства по оперативни програми (последните проекти за стария програмен период), а останалите тридесет и две са финансирани със средства от общинския и републиканския бюджет.

Публикувано на 26 Jan 2016
 Обява


Публикувано на 25 Jan 2016
 ОБЯВА ОС


Публикувано на 19 Jan 2016
 СЪОБЩЕНИЕ


Община Тервел съобщава на всички граждани, че поради навявания от сняг и ниски температури:
• Училищата на територията на общината няма да работят до 20 януари 2016 г. включително;
• ЦДГ „Първи юни”, ЦДГ „Детелина’ и Детска ясла в гр.Тервел ще имат готовност за работа с по една дежурна група всеки ден, до 22 януари 2016 г. включително;
• Детските градини в селата няма да работят до 22 януари 2016 г. включително.


От ръководството на Община Тервел

Публикувано на 18 Jan 2016
 Покана за участие в публично обсъждане проект на:

1.Стратегия за управление на общинската собственост в община Тервел за мандат 2015-2019 г. и
2. Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Тервел за 2016 г. За община Тервел.

П О К А Н А

На основание, чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество за община Тервел и правомощията на кмета на Общината,

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

кани общинските съветници, кметове и кметски наместници на населените места в общината и тервелската общественост на 26.01.2016 год. (вторник) от 15,00 часа в голямата зала в сградата на община Тервел, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Стратегия за управление на общинската собственост в община Тервел за мандат 2015-2019г. и проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Тервел за 2016 г.11.01.2016г.
Гр.Тервел

Публикувано на 11 Jan 2016
 Обява търг 2016 земя


Публикувано на 11 Jan 2016
 ПО КАКВИ ПРОЕКТИ РАБОТИ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Община Тервел има една основна възможност да инвестира в публичната си инфраструктура и тази възможност е новата Програма за развитие на селските райони.Първият прием на общински проекти е насрочен за края на м.май т.г.Проектите се оценяват на принципа на конкурентния подбор, което отличава малките общини и в частност Община Тервел от общините, които са областни центрове.Средствата за тях по ОП“Региони в растеж“ са резервирани за всяка конкретна община и така нейните проекти не се конкурират с проектите на останалите общини.По причина на късното отваряне на ПРСР (година и половина след началото на програмния период) и при съобразяване с необходимостта да бъдат подготвени конкурентноспособни проекти, които да бъдат класирани за финансиране, Община Тервел определя 2016 година като една различна година.Сравнение се прави между настоящата и последните пет години.Различното е, че годината ще бъде подготвителна и реалните инвестиции, които ще станат факт до края на 2016 -та ще са малко. В замяна на това пък,Общината ще има шанса да подготви няколко проекта през тази година, да проведе обществените поръчки за избор на изпълнители и през 2017 -та да направи голяма част приоритетните за нея инвестиции.Кои са те,или с други думи – какви проекти се подготвят в момента, за да се внесат за оценка по ПРСР?

Публикувано на 07 Jan 2016
 ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА В ЧИСЛА : ЗА НЯКОИ ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

Воденето на регистри за гражданско състояние е една от най-старите функции на общините.Обективен измерител на демографската картина са основно броят на новородените, на починалите , на заселилите се да живеят в общината или да бъдат нейни граждани.Въпреки, че през последните години се засилва тенденцията хората да съжителстват на семейни начала без да сключват граждански брак, последният все пак дава представа за броят на жителите на общината, свили семейно гнездо.
През 2015 в община Тервел са сключени общо 154 граждански бракове.Двадесет и два брака са сключени от кмета на с.Зърнево, а останалите 132 са подписани в Тервел. Сто и дванадесет брака са сключени в делнични дни, а двадесет – в почивни дни. Пресъставени са актове за общо 145 брака, които са били сключени в чужбина.
Новородените жители на Общината през миналата година са 127.Най-много са новородените в гр.Тервел – 41 деца.Следват с.Орляк с 21 деца и селата Безмер и Зърнево съответно с 13 и 12 деца. Пресъставени са и 272 бр. актове за раждане на деца, родени в чужбина. Починали са 169 жители на Общината – в гр.Тервел – 53 –ма и други 116 по селата. Пресъставени са и 116 акта за смърт на жители на Община Тервел, починали в чужбина.
През 2015 г. са обработени 841 заявления за постоянен адрес.Сто шестдесет и шест са адреси в гр.Тервел, а 675 са за селата.Най – голям брой заявления за постоянен адрес са постъпили от желаещи да бъдат жители на с.Орляк. Заявленията за настоящ адрес през миналата година са общо 478 – 172 за гр.Тервел и 306 по селата.Най-голям брой заявления-56 са за с.Безмер, следвано от селата Сърнец – 33 заявления и Орляк – 23.
ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

Основните инвестиционни процеси и нагласи в общините намират отражение в регистрите по териториално и селищно устройство.
В Община Тервел през 2015 г. са издадени общо 56 разрешения за строеж.Четиридесет и шест от тях са за частни обекти, а девет са за публична инфраструктура – обекти, изпълнени от Община Тервел.
В Общината са постъпили 21 броя уведомления за инвестиционни намерения. За 16 от тях има решения от РИОСВ Варна, а за останалите 5 предстои произнасяне.
През 2015 година са съставени 240 акта за общинска собственост – 238 за частна общинска собственост и 2 бр. – за публична общинска собственост.
Регистрирани са общо 18 сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради.

Публикувано на 07 Jan 2016

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 По-стари >>