ИНТЕРЕСНИ ДАННИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

МИГ Тервел - Крушари подготвя новата стратегия за местно развитие.В тази връзка бяха събрани и анализирани данни за различни сектори от обществения и стопанския живот в двете общини.Интересни са данните за земеделските стопанства в Община Тервел.След преглед на всички анкетни карти на земеделските производители се установиха следните факти: В община Тервел работят и произвеждат общо 923 земеделски стопанства, а в Община Крушари - 248 стопанства.
446 земеделски стопанства в Община Тервел Тервел произвеждат годишно продукция на стойност до 8 000 евро.За сравнение - съгласно разчети на Министерство на земеделието такъв производствен обем има едно стопанство, което се грижи за 120-140 дка засяти със зърнени култури или стопанин, който отглежда 126 кошера пчели.Такъв е производственият обем на стопанство с 8 млекодайни крави или 115 овце-майки.При орехите, лешниците и другите черупкови минималният производствен обем се постига с масив от 38 дка.
От малките 448 земеделски стопанства в Община Тервел 264 отглеждат зърнени култури, 14 са за етерично-маслени култури, а 7 имат малки овощни градини.17 стопанства имат малки орехови и лешникови градини, 53 отглеждат тикви, 4 се занимават с млекодайни говеда, 44 - с овце, а 43 имат пчелини.
На следващо място са стопанствата, чиито годишни производствени обеми са между 8 000 евро и 25 000 евро. В Община Тервел с такива обеми са 232 земеделци. 87 от тях са предпочели традиционните за района зърнени храни, а 76 отглеждат масиви с тикви. Само осем земеделци от тази група се занимават със зеленчукопроизводство. Прави впечатление, че в тази група попадат 38 стопанства отглеждащи млекодайни говеда и 37 собственици на пчелини.Има също 15 овощни градини и 19 градини с черупкови култури. 24 земеделци от групата с този производствен обем отглеждат овце.

Публикувано на 24 Apr 2016
 ЕДИНАДЕСЕТ ФИРМИ ЖЕЛАЯТ ДА САНИРАТ ДВА БЛОКА В ТЕРВЕЛ

На 22 април в 14:00 часа в Община Тервел бяха отворени оферите на дружествата, желаещи да санират блоковете "Иглика" и "Прогрес" в гр.Тервел.Сред тях са два консорциума и 9 дружества , регистрирани по търговския закон.Фирмите са от Добрич, Варна и София.Шест участника са подали оферти за саниране на по-големия от двата блока - блок "Иглика", който е шестетажен и има 69 апартамента в 4 входа.Петима участници се надпреварват за саниране на по-малкия блок - "Прогрес", който е от три входа и има 42 апартамента.

Саниране на блок 7 през есента на 2015

Комисията, която разглежда офертите е петчленна и вече приключи с разглеждането на документите за подбор на участниците. Те ще разполагат с пет работни дни, за да допълнят предложенията си съгласно изискванията на комисията.След като това стане, ще се пристъпи към оценка на техническите предложения, а в средата на май ще бъдат отворени и ценовите оферти.Оценката на офертите трябва да приключи в края на месец май.
На 9-ти май ще се отворят офертите на желаещите да санират други два блока в Тервел - блоковете "Детелина" и "Хан Тервел".Трзи два блока са с 36 и съответно - 45 апартамента.Междувременно ще започнат процедурите за избор на изпълнители, които ще поемат дейностите строителен надзор и инвеститорски контрол за всеки от четирите блока.

Публикувано на 24 Apr 2016
 20 АПРИЛ 2016 –ТА: 140 – ТАТА ГОДИШНИНА ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ


Тази година се навършват 140 години от едно величаво за българския народ събитие – Априлското въстание.Тогава, през 1876 година, различни по възраст, характер, образование и социален статус хора са хванали оръжието, за да извоюват за децата си възможността да живеят свободни.Събитието е величаво, защото тогавашните въстаници са били изправени пред най-трудния човешки избор – дали да живеят мирно, радвайки се на топлината на домашното огнище, или да пожертват себе си, за да извоюват свободата на потомците си. Избрали са второто.
Изборът на Община Тервел за събитие, с което да бъдат открити традиционните общински празници на културата бе концерт, посветен на годишнината априлското въстание.

Публикувано на 19 Apr 2016
 СОУ"ЙОРДАН ЙОВКОВ" В ГР.ТЕРВЕЛ ИМА НОВ ДИРЕКТОР

На 11 април т. г. за временно изпълняващ длъжността Директор на Средно общообразователно училище "Йордан Йовков" бе назначена Г-жа Румяна Станкова. През последните години Г-жа Станкова бе помощник - директор по учебната дейност в училището. Завършила е Педагогически Университет в гр. Шумен. Преподавател по биология в СОУ. Правоспособен треньор по спортни и състезателни танци.
Новият директор на СОУ ще работи с екип от двамата си досегашни колеги помощник - директори - Г-жа Невяна Пенчева и Г-жа Дияна Стойнова.
За позицията "Директор" в СОУ предстои обявяване на конкурс.


Публикувано на 13 Apr 2016
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:КАКВО ПОДГОТВЯ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА НОВАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Община Тервел вече има значителен опит в създаването и реализирането на проекти по Програма за развитие на селските райони. В края на 2015-та година приключиха, а след това бяха отчетени и одобрени и последните общински проекти, както и стратегията за местно развитие на Местната инициативна група.Двата финансови инструмента - програмата и стратегията на МИГ, дадоха възможност на общинското ръководство и на бизнеса да направят инвестиции, с които да започнат нови дейности или да разширят съществуващите.Създадоха се няколко нови публични и частни услуги, разкрити бяха нови работни места.
Паралелно с приключването на проектите и стратегията по старата ПРСР, започна подготовката за новата програма.Тя е основен инструмент за финансиране на всички инфраструктурни проекти на общината, а стратегията за местно развитие е ключов инструмент за подкрепа на земеделците и бизнеса.В този планов период Програмата, а така също и инвестициите на общината са ориентирани към населените места, в които живеят по-голям брой хора.За по-малките села, в които населението е предимно от възрастни хора се предлагат решения за ежедневно предоставяне на социални услуги.
Какви проекти подготвя Община Тервел за предстоящия прием при първото отваряне на програмата през тази година ?

Публикувано на 13 Apr 2016
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Предложение на кметския екип за нова стратегия за социални услуги е внесено в Общински съвет Тервел и ще бъде подложено на гласуване на предстоящото заседание на 13 април. Стратегията адресира дейности към всички уязвими общности и всички възрастови групи на територията на общината. Включва не само социални услуги и мерки, но и интегрирани политики и съществуващи ресурси на секторите образование, здравеопазване , както и възможности за включване на пазара на труда.Времевия хоризонт на общинския планов документ е до 2020 година.За всяка година, през която ще се работи по стратегията се разработва оперативен план на дейностите. За 2016 и 2017 г. този план включва общо 14 основни дейности и мерки. Сред тях са както добре познати в общността социални услуги и традиционни похвати на работа на общинския екип, така и подготовка за нови дейности. В плана намират място: подготовка на проект за обновяване и разширяване на материалната база на домашния социален патронаж в Тервел, подготовка на проект за преустройство на селската здравна служба в с.Безмер и превръщането й в нов център за социални услуги.Тези два проекта са основната инвестиция в социална инфраструктура, за която се готви общината чрез кандидатстване по новата Програма за развитие на селските райони. Предвидено е да се осигурят условия за продължаване дейността на центровете за медико-социални услуги в селата Коларци, Нова Камена и Попгруево.Ще работи и традиционната социална трапезария. За дома за стари хора се подготвят нискобюджетни проекти, с които да се усъвършенства работата на тази социална услуга - локална пречиствателна станция, уреди за физиотерапия на място в дома.Очакваното финансиране е отново по Програма за развитие на селските райони. През настоящата и следващата година акцент в работата на общината ще са социални услуги в домашна среда - център за домашна грижа, който да интегрира и надгражда досега предлаганите личен и социален асистент - чрез финансиране по ОП"Развитие на човешките ресурси".Тези услуги, както и нова кухня-майка в с.Зърнево, ще заработят още през 2016-та година.Към подрастващите са насочени общинските политики за равен достъп до образование.Крачка в тази посока е обхващането на всички общински училища в социална услуга за предоставяне на обедно хранене с топла, готвена храна.Посредством центровете за социални услуги са обхванати всички училища по селата , с изключение на училищата в селата Зърнево и Безмер.Тази година ще бъде обхванато училището в с.Зърнево, а след изграждане на центъра за социални услуги в Безмер, топла храна ще имат и децата в тамошното училище.Училището в Тервел си има самостоятелен ученически стол. В сферата на проблемите на подрастващите работят местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, педагогическият съветник в СОУ и Общинският детски комплекс.Те реализират последователна политика за превенция на рисково поведение у подрастващите.Общината ще подкрепя още семействата, които предоставят приемна грижа, както и тези, които се сблъскват с проблемите по интеграцията на деца със специални потребности в масовите училища и детски градини.

Публикувано на 10 Apr 2016
 ПРОФЕСИЯТА НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДЕЦАТА

Професионалният празник на здравните работници в Тервел тази година мина под знака на слънчевите детски усмивки и жарещото топло априлско слънце. „Медицински център Тервел“ ЕООД бе домакин на детски празник, посветен на 7 април. На него присъстваха д-р Цонев, както и целия медицински екип и друг персонал на заведението, така и общопрактикуващите лекари от града д-р Паскова, д-р Гочев, д-р Вълов и д-р Димитрова, стоматологът Иван Стамболиев, пациенти и представители на общинска администрация. Организатори на събитието бяха трите детски заведения и медицинските лица в детските градини и училищата на територията на общината – общо 12 на брой. Целта на празника бе под формата на игра децата да научат повече за хигиената, здравето, здравословното хранене и за това, какво се случва в една болница. Малчуганите, чрез директното общуване с лекарите по време на изпълняването на общи игри и задачи, за да преодолеят страховете си от манипулации и белите престилки, че медицинските работници са техни приятели.
Публикувано на 08 Apr 2016
 О Б Я В А


Публикувано на 06 Apr 2016

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 По-стари >>