ОБЩИНА ТЕРВЕЛ С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ОТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2016


С Решение номер 1/25.02.2016 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България" са одобрени за финансиране и реализация през настоящата година 38 проекто-предложения. Информация за постъпилите и одобрени през 2016 година проекти е обявена на сайта на Проект”Красива България”. Проектът на Община Тервел е един от одобрените 38 проекта от общини от цялата страна. Той е за основен ремонт на двете актови зали на СОУ”Йордан Йовков” в гр.Тервел. Залите са голяма ( с 270 места) и малка ( с 90 места). Тези важни за училищния живот помещения не са ремонтирани основно от времето, когато училището е отворило врати – през 80-те години на миналия век.
Чрез проекта, финансиран от „Красива България”, общината ще реши няколко проблема: първо – ще се постигне пожаробезопасност за помещенията - ще се премахнат горимите дъсчени обшивки по стените и ще се монтират нови конструкции от пожароустойчив материал, ще се демонтират всички съществуващи театрални столове и ще се претапицират с нова негорима кожа, като паралелно с това дървените и металните им части се обмажат с пожарозащитни лакове и бои. С огнеустойчив лак ще се защити и резбован декоративен таван на малката актова зала. Втората, не по-маловажна цел е да се обновят помещенията – за целта старият и деформиран паркет ще се замени с нова подова настилка от ламинат, ще се ремонтират основно гримьорните, ще се измажат и боядисат стени и тавани, ще се поставят нови врати.Общата стойност на строителните работи е 66 000 лв. При изпълнението на дейностите ще се наемат безработни , регистрирани в бюро по труда –Тервел.
Справка в регистъра на Проект „Красива България” сочи, че в кампания 2016 са подадени общо 88 проекта, като са одобрени 38 от тях.Сред одобрените проекти е този на Община Тервел.Той е един от двата проекта, които ще се финансират в Област Добрич през 2016-та.Вторият е за художествената галерия на гр.Добрич и е подготвен от Община Добрич.

Публикувано на 29 Feb 2016
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:ФИНАНСИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Община Тервел има седем общински и едно държавно училище.От общинските училища едно е начално – в с.Каблешково, пет са основни - в селата Нова Камена, Коларци,Безмер, Зърнево и Орляк. Едно от училищата, това в общинския център е средно.Държавното училище е ПГТО „Дочо Михайлов”.

Публикувано на 26 Feb 2016
 О Б Я В А


Публикувано на 22 Feb 2016
 Участниците в програмата за Левски в СОУ


Публикувано на 22 Feb 2016
 Младите актьори - Обявяването на присъдата


Публикувано на 22 Feb 2016
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ЛЕВСКИ КАТО ПЕДАГОГ – НОВАТОР И ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПСИХОЛОГ

В ПАМЕТ НА АПОСТОЛА - ДА СИ ПРИПОМНИМ МАЛКО ИЗВЕСТНИ ФАКТИ ОТ НЕГОВИЯ КРАТЪК И БУРЕН ЖИВОТ

Подробното изследване на живота и дейността на Левски ни отвежда до времето, когато от май 1864 г. до 1866 г. той живее в с. Войнягово (Карловско), работейки като учител. Учителства по-късно и в с. Еникьой (днешна Румъния). Вълнуващо е да се откриват нови черти от образа на Апостола. И до днес, стане ли дума за посвещение и безрезервно отдаване в полза на България , всеки българин пази в сърцето си специално място за Левски.

Публикувано на 22 Feb 2016
 Читалищата в общината са пазители на добруджанската идентичност


Публикувано на 22 Feb 2016
 СУБСИДИЯТА ЗА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ВЕЧЕ Е РАЗПРЕДЕЛЕНА

На 19 февруари 2016 г. се проведе работна среща на секретарите на читалищата в община Тервел . Съгласно Заповед ¹ 66/ 16.02.2016 г. на Кмета на Община Тервел комисия и във връзка с чл. 23, ал.1 от ЗНЧ , състав от 13 секретари на читалищата и директорът на дирекция „ОКМДР“ Севдалина Колева разпредели субсидията между културните звена за бюджетната 2016 г. Тя се определя като общ размер, съответстващ на произведението от броя на субсидираните 29 бройки заети в читалищата и единния разходен стандарт за издръжка на 1 субсидирана бройка в размер на 7080 лв. Общата субсидия е в размер на 205 320 лв.
По време на срещата бе направен обстоен анализ за дейността на читалищата през 2015 г. - по отношение на групите за любителско художествено творчество, библиотечно и информационно обслужване на населението, работа с местните общности, оценка на въздействие, условия на работа. Анализът е направен въз основа на представен от всяко читалище доклад за дейността през 2015 г. и програма за 2016 г. Оценен е приносът на всяко едно читалище, регистрирано на територията на община Тервел, свързан с основните му дейности, съгласно устава и ЗНЧ и ефективността на работата. Отбелязани бяха силните и слаби страни на всяко от читалищата и бяха коментирани насоки за бъдещата работа.
Разпределениетона средствата за 2016 г. бе направено въз основа на Указания за дейността на комисиите, извършващи разпределение на годишната държавна субсидия за читалищата по чл. 23 от ЗНЧ на Министерство на културата, утвърдени на 22.01.2015 г. Направено е предложение от стандартите на читалищата с развита дейност само с местен характер – тези в селата Честименско, Поп Груево, Орляк да се приспаднат по 900 лв., които да бъдат пренасочени към субсидията на читалищата в с. Кочмар , с. Зърнево и гр. Тервел. Съответно двете села получават по 700,00 лв. над стандарта, а към субсидията на читалището в Тервел се добавя сумата от допълнителни 1 300,00 лв. По този начин се стимулира активната дейност и постиженията на групите във и извън рамките на общината на двете читалища в селата Кочмар и Зърнево, в които няма допълнителна ½ субсидирана бройка, както това е в селата Нова Камена, Каблешково, Коларци и Жегларци. А читалището в Тервел освен досегашната си богата дейност, през 2015 г. има разкрити две нови форми- детски куклен театър и школа за народни инструменти. Най-големи през изминалата година са постиженията на ДФТА „Калинка Вълчева“ - с три златни медала от национални танцови конкурси - и ТПГ Добруджанска огърлица“, заедно с Мъжката певческа група, които имат също златен медал от национален събор на читалищата в България (в гр. Бяла.)
По време на срещата читалищните дейци бяха запознати и с културния календар на Община Тервел за 2016 г , в който всички те имат съществен дял от работата.
В заключение - през 2016 година в Община Тервел за дейности, свързани със самодейност, култура, работа на библиотеки, празнични програми и събития от културния календар ще се разходват общо 297 720 лева - 205 320 лв. субсидия на читалища и 92 400 лв. от бюджета на Община Тервел за провизиране на общинския календар на културните дейности.В допълнение към тази сума се прибавят и собствените приходи на читалищата (от стопанисваните от тях земеделски земи, отдавания на помещения под наем), както и даренията от различни физически и юридически лица.

Публикувано на 22 Feb 2016

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 По-стари >>