О Б Я В А

Читалищното настоятелство при НЧ „Светлина – 1942 Г.” с.Божан, на основание чл. 15, ал. 1 от ЗНЧ /Закона за народните читалища/, свиква редовно отчетно – изборно събрание на 15.08.2016 г. от 16:00 часа в залата на Читалището при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на читалището за периода 2013-2016 год.
  2. Избор на читалищното настоятелство, проверителна комисия и председател на читалището.
  3. Текущи.При липса на кворум, събранието се отлага с един час по – късно на същата дата и място при същия дневен ред.

Публикувано на 21 Jul 2016
 Обява


Публикувано на 20 Jul 2016
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: АРХЕОЛОГИЧЕСКО ЛЯТО 2016 ГОДИНА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

На 20 юни 2016 г. стартира първият сезон на археологическите разкопки край с. Оногур, община Тервел. За първи път от края на 80-те години, когато е проучена средновековната крепост Скала край с. Кладенци, Общината прави стъпки в тази посока.Този път обаче става дума за много по-стара крепост.Палматис е късноантична крепост от пети век. Първоначалните сведения сочат на специалистите, че край с. Оногур се намират останките на късноантичната и средновековна крепост "Палматис"- пътна станция, която свързва римските областни центрове Дурострум (Силистра) и Марцианопол (Девня).Върху карти на римски пътища в България крепостта е отбелязана като място, през което преминава път, започващ от пристанищния Одесос (Варна) и завършващ в Дурусторум (Силистра). През тази епоха пътят е следвал течението на пълноводната тогава Суха река.Това, което се знае за крепостта не е много.

Синтронът и олтарната маса

Публикувано на 19 Jul 2016
 ГОТОВ Е ПРОЕКТЪТ НА БЛОК „ХАН ТЕРВЕЛ“

Това е петият пореден блок, който се санира в гр.Тервел по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.В сградата има 45 апартамента, разпределени в три входа на по пет етажа.Проектът предвижда изпълнение на четири мерки за енергийна ефективност – подмяна на дограма, топлоизолация на фасади, топлоизолация на покрив и топлоизолация на под над неотопляем сутерен.Ще бъдат изпълнени и съпътстващи работи – хидроизолация на покрив, възстановяване на отводняване на покрива и на комините, освежаване на стълбищна клетка, изграждане на нова мълниезащита, възстановяване на участъци от течащи тръби в сутерена на сградата.

Публикувано на 18 Jul 2016
 ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0276 “ГРИЖА В ДОМАШНА СРЕДА“ ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.002 “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ ОП“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

На 01.07.2016г. в община Тервел стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.002-0276 “Грижа в домашна среда“,процедура BG05M9OP001-2.002„Независим живот“,приоритетна ос 2
“Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектното предложение е насочено към осигуряване на комплексна грижа в домашна среда за хора с увреждания и възрастни лица над 65г. със затруднения в ежедневното самообслужване на територията на община Тервел. Реализирането му ще допринесе за подобряване достъпа до нови интегрирани услуги на нуждаещите се лица с цел преодоляване на социалната изолация и бедност, като същевременно ще надгради предлаганите към настоящия момент социални услуги в общината. Интегрираните услуги ще се осъществяват от новосъздадено функционално звено "Център за домашна грижа", предоставящо почасови услуги за социално включване в общността или в домашна среда, а именно социални, здравни и специализирани.
В центъра ще работят психолог, здравен, социални работници, лични асистенти и домашни помощници. Почасовите услуги ще се предоставят за период от 18 месеца и ще обхванат най-малко 54 потребители.
От една страна по този начин ще се осигури заетост на лица в трудоспособна възраст /включително безработни/, а от друга ще се даде възможност на ползвателите да избират желаните услуги, да организират разпределението и продължителността им във времето, да определят обслужващо лице за обгрижването им, съобразно специфичните си потребности. Близките на хората с увреждания и лицата над 65 г. в невъзможност за самообслужване ще имат възможност да се върнат на пазара на труда.
Подобряване качеството на комплексните услуги ще бъде постигнато посредством включените дейности за мотивационна или друг вид подкрепа за потребителите; консултиране и/или супервизия на персонала.
В резултат на осъществените дейности ще се подобри качеството на живот на представителите на целевите групи чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на техния личен избор, съобразен с възможностите им и индивидуални потребности.
Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез оперативна програма“Развитие на човешките ресурси“2014-2020г. възлиза на 499 260.00 лева.
Проектът ще се изпълнява за период от 21 месеца: 01.07.2016г. – 31.03.2018г. и ще включва представители на целевите групи от всички населени места на община Тервел.
Екипа за управление на проекта ще информира периодично нуждаещите се лица, техните близки и обществеността за реализирането на проектните дейности.

Миглена Василева – ръководител проект
кабинет 104, първи етаж на Община Тервел тел.: 05751 2151

Публикувано на 18 Jul 2016
 ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА „НАШЕ ЛЯТО“ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ЮЛИ-НЕЩО НОВО, НЕЩО СТАРО И НЕЩО РАЗЛИЧНО...

Въпреки жегата, голяма част от децата зарязаха компютрите и се впуснаха в игри и занимания навън. Разбира се, с тях бяха педагозите от ОДК и ръководителите на отделните клубове. В репетиционната зала на НЧ „Димитър Дончев – Доктора 1893“ се проведе първото занятие на Клуба за български народни танци под ръководството на г-жа Нели Денева – гл. художествен ръководител на ДФТА „Калинка Вълчева“. На занятието присъстваха 65 деца, които бяха разделени на две възрастови групи.

Народните танци са любими за малки и големи

Първата група от 5 до 8 години започнаха разучаването на Добруджанско право хоро, а втората група от 9 до 15 години разучаваха Тракийско право хоро. След това всички заедно с помощта на танцьори от ансамбъла разучаваха Добруджански ръченик и Дунавско хоро. С голям интерес в заниманията по български танци се включи и група деца от ЦДГ „1 юни“ под ръководството на госпожите – Стоянка Денева и Цветелина Стоянова.

Правилата на шахмата са най-важни

в сградата на ОДК се проведе и първото занятие на Клуба по шахмат с ръководител Красимир Прокопов. Участие в него взеха 15 младежи на възраст 8 до 14 години . Бяха им разяснени основните правила в шаха, а някои от по-големите, които вече са на ти с играта, проведоха символични турнири.
Градският парк пък стана място за Велосъстезание , в което участваха 24 деца на различна възраст. Състезанието бе проведено съвместно с РПУ Тервел и Детско Полицейско Управление към СОУ „Йордан Йовков“ с ръководител Георги Чолаков – инспектор детска педагогическа стая. Състезанието не беше за скорост, а за майсторско управление на велосипед. В следобедните часове на деня на тенис- масите в градския парк под ръководството на Евгени Здравков и Радка Жечкова се проведоха първите тренировки по тенис на маса. Поради големият брой участници се наложи да се разделят на две групи: от следващата седмица първата група ще води спортните си занимания от 17:00 до 18:00 часа, а втората от 18:00 до 19:00 часа.

Учим се да играем тенис на маса


Най-малките велосъстезатели

Едно от най-атрактивните занятия, започнало миналото лято - Кулинарна ваканция продължава, но този път в барчето на Община Тервел под ръководството на Мирослава Пенева. Предизвикателство за участниците в първото занятие беше подготовка и аранжиране на най-оригинални сандвичи.

Подготовка на оригинални сандвичи

Състоя се и едно традиционно занятие от Общинска ваканционна програма „Наше лято“ - посещение на библиотеката в НЧ „Димитър Дончев - Доктора“ . Поради големия брой деца, те отново бяха разделени на две групи.На най-малките от 5 до 9 години бяха прочетени приказки , а на останалите им беше поставена задача да търсят книги по азбучен ред. Елена Енчева – библиотекар в библиотеката и по- големите ученици прочетоха на децата приказките „Грозното Патенце“, „Червената шапчица“, „Котарака в чизми“ и др. В четенето на приказки се включиха и Виктория Парева от ЦДГ „1 - юни“, Ивайла Иванова, Виктория Димова от Добрич, Селин Севим, а с голямо внимание децата слушаха Никита Йорданова , която преразказа приказката за „Червената шапчица“ .

Забавления в библиотеката

Час след това, отново в сградата на НЧ „Димитър Дончев - Доктора“, се проведе и първата сбирка на Куклената забава под ръководството на Маргарита Йорданова. На нея се подбраха деца актьори за определени детски етюди , които ще бъдат представени през месец август.

Куклените етюди са в подготовка

Първото занятие на новата форма в тазгодишното издание на програмата – Школата по икебана също събра много почитатели на източното изкуство в сградата на ОДК . Децата с интерес изслушаха Добринка Цонева , която им разказа за умението за подреждане на цветя. Бяха им предоставени материали (изкуствени цветя, кошнички и др.), с които малките творци оформиха своите първи икебани. И отново поради големият интерес, те бяха разделени на две групи.

Първи стъпки в икебаната

Група от 80 души в състав участниците в „Наше лято“ и Клуба по автентичен фолклор, както и любознателни възрастни посетиха разкопките на крепостта „Палмате“ в с. Оногур. Проф. Казимир Попконстантинов разказа на всички за работата по разкопките и откритията до този момент.А те заслужават внимание и са обект за бъдещи инициативи на Общината.
Програма „Наше лято“ продължава с още много интересни занимания и състезания.

Рисуваме лятото

Публикувано на 14 Jul 2016
 ПЕТ ГОДИНИ ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Екипът на ДСХ“Радост“ с.Полковник Савово, община Тервел и живеещите възрастни хора в него отпразнуваха своят пети рожден ден. Празникът бе отбелязан с тържество под надслов: „Дървото е символ на живот, могъщество, дълголетие, щедрост, търпение, покровителство.“На входа на дома гостите посреща изработено от домуващите дърво, всяка клонка от което е името на човек, преминал през дома – работещ, домуващ, дарител, приятел.
През 2007 година в Кметския екип на община Тервел се заражда идея „ да посадят дърво“, „дървото на живота“ , дом за нашите родители.Идеята вече 5 години е реалност. За четири години, на етапи, домът е построен и обзаведен. През 2011 година започна работа персоналът и постъпиха първите домуващи.
На тържеството бяха поканени всички работещи през изминалите години в дома.

Публикувано на 14 Jul 2016
 ПОДГОТВЯТ СЕ ПРОЕКТИТЕ НА БЛОКОВЕТЕ „ИГЛИКА“ И ПРОГРЕС“

Живущите в два от четирите жилищни блока в гр.Тервел, които се санират през 2016-та година от Община Тервел чрез средства по Националната програма за енергийна ефективност вече се запознават с проектните разработки, предвидени за техните сгради.Общо 112 апартамента има в тези два жилищни блока и за всеки от тях работни групи от фирмите-изпълнителки и от общината извършиха оглед на дограмите.Бяха описани и оразмерени всички прозорци, вратопрозорци и остъклени тераси, които трябва да се подменят по програмата.Собствениците имаха възможност да проверят заявените от тях и одобрени от общината за смяна дограми по чертежи на фасадите на блоковете си.Изработват се проекти за оформления на фасадите, които също се съгласуват със собствениците.

Визуализация на блок Прогрес


Една от фасадите на блок Иглика - цветовете са заимствани от едноименното цвете

Публикувано на 28 Jun 2016

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 По-стари >>