О Б Я В А Публично обсъждане на бюджет 2016г.


Публикувано на 19 Nov 2015
 OБЯВА


Публикувано на 16 Nov 2015
 ПЪРВИ ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД ЗА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

Целта на този нов проект, договорът за който ще бъде подписан от Кмета на Община Тервел на 17 ноември в гр.София е да се подготви за кандидатстване нова стратегия за местно развитие на МИГ за периода до 2020 година.Тази стратегия ще бъде финансовият инструмент, чрез който бизнесът, общината и гражданският сектор ще могат да кандидатстват със свои проекти за финансиране през новия планов период.Основните дейности, които трябва да бъдат изпълнявани чрез новия проект имат аналогия с дейностите, които Община Тервел изпълни през периода 2009-2011 година, с тази разлика че МИГ вече е създаден и има опит в работата си с проекти на бенефициенти от 2012 до момента.Това облекчава чувствително тази подготвителна фаза за изработване на стратегия за финансиране.Най-малкото поради факта,че добрата практика от работата на МИГ я има и не е необходимо да се преодолява проблема, който съществуваше през 2009 година – традиционното за нашата народопсихология недоверие , че това което изглежда добре, може да не се случи.Вече се случи, бяха подготвени, оценени и договорени общо 54 проекта на стойност 2 924 613 лв. и сега започва подготовката това да се случи отново.С помощта на новия проект ще бъдат извършени следните основни дейности:събиране на информация и проучвания за територията на двете общини, изготвяне на общи и секторни анализи,информационни срещи по населени места,обучения на групите от хора, които ще участват в изготвянето на стратегията за местно (водено от общностите) местно развитие (ВОМР).Ще се организират форуми за генериране на идеи, които да бъдат развити в стратегията , ще се изготви първоначален проект на стратегия, който посредством поредица от информационни срещи и материали ще бъде представен на общността.На база получените мнения и предложения ще бъде изготвен окончателен вариант на стратегията и ще се подготви пакет от документи за кандидатстване за одобряване на финансирането й. След като и това стане факт, бизнесът, двете общини и неправителствения сектор ще бъдат поканени да кандидатстват със свои проекти в МИГ.Нов момент за настоящия планов период е възможността бенефициентите на МИГ да ползват средства и от социалния фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.Потребността от това трябва да бъде идентифицирана при подготовката на новата стратегия - т.е. при реализацията на новоодобрения проект.


Оборудване за цех за бетонови изделия в Тервел-финансиране чрез МИГ

Публикувано на 12 Nov 2015
 ПОКАНА ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 Г.

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

кани местната общност да участва с предложения за подготовка на проект за бюджет на Община Тервел за 2016г.
Предложенията се приемат в центъра за информационно обслужване на Община Тервел, в кметствата по населени места и на
e-mail: tervel2007@abv.bq
срок за набиране на предложения до 20.11.2015 г.

ЗАПОВЕД 715/10.11.2015г.

БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР: За разработване на Бюджет 2016 година и тригодишна бюджетно прогноза за местните дейности за периода 2017-2019 година

Публикувано на 11 Nov 2015
 ПРЕГЛЕД НА КОЛЕДАРСКИТЕ ГРУПИ ТЕРВЕЛ 2015


Публикувано на 11 Nov 2015
 ОБРЪЩЕНИЕ

ОТНОВО НА ТЕМА САНИРАНЕ НА ПАНЕЛНИ БЛОКОВЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,Информирам Ви, че тези от Вас, които желаят панелните им сгради да бъдат санирани през строителния сезон на 2016 година, трябва да регистрират сдружения на собствениците и да постигнат съгласие за включване в програмата в най-кратки възможни срокове.За яснота Ви представям информация за етапите, които трябва да бъдат изпълнени от момента на постигане на съгласие за включване в програмата , до започване на строителството. Допълнително посочвам, че програмата за енергийна ефективност се реализира изцяло от служители на Община Тервел и без външна експертна помощ, което означава, че посочените срокове са съобразени с обстоятелството, че санирането на жилищата не е единствена задача на тези служители, които се занимават с него.Въпреки това, с оглед на приоритета, който сме си поставили, а именно- да съдействаме на нашите съграждани за саниране на панелните блокове в Тервел, както и в случая с първите два блока, предвиждаме полагането на безвъзмезден извънреден труд от наша страна и посочваме следните максимално скъсени срокове за всеки от етапите на процеса:
Етап 1: Сключване на договор на сдружението на собствениците с Община Тервел - 7 дни ;
Етап 2: Сключване на договор за финансиране с Българска Банка за развитие - 20 дни;
Етап 3: Изработване на документация за обявяване на обществена поръчка за обследвания на сградата (енергийно и техническо) - 7 дни;
Етап 4: Обявяване на обществена поръчка за обследвания на сградата - 30 дни срок за подаване на оферти за участие (законово изискване);
Етап 5: Оценка на подадени оферти за обследвания и издаване на решение за избор на изпълнители - 30 дни (свързано със законови изисквания за минимални срокове при кореспонденция между комисия и участници)
Етап 6: Влизане на решение за избор на изпълнител в сила и сключване на договор - 30 дни (законово изискване), в случай че не започне обжалване на решението за избор на изпълнител;
Етап 7: Извършване на двете обследвания и предаване на документацията от тях на общината - 30 дни;
Етап 8: Съгласуване със собствениците на документацията от обследванията и изготвяне на окончателна документация от обследванията - 7 дни;
Етап 9: Изработване на техническа спецификация за инженеринг (проектиране и строителство) на сградата, в която спецификация се инкорпорират параметрите на двете извършени обследвания - 5 дни;
Етап 10: Изработване на документация за обявяване на обществена поръчка за инженеринг - 5 дни;
Етап 11: Обявяване на обществена поръчка за инженеринг- 30 дни срок за подаване на оферти за участие (законово изискване);
Етап 12: Оценка на оферти в обществена поръчка за инженеринг - 30 дни (свързано със законови изисквания за минимални срокове при кореспонденция между комисия и участници)
Етап 13: Влизане на решение за избор на изпълнител в сила и сключване на договор - 30 дни (законово изискване), в случай че не започне обжалване на решението за избор на изпълнител;
Етап 14: Изработване на технически проект и съгласуване със собственици - 30 дни;
Етап 15: Изготвяне на доклад за съответствие на проекта и съгласуване по ЗУТ (при необходимост) - 10 дни;
Етап 16: Разглеждане на проекта и издаване на разрешение за строеж - 7 дни;
Етап 17: Влизане в сила на разрешението за строеж и откриване на строителна площадка - 20 дни;
Етап 18: Изпълнение на строителството - 90 дни.

Допълнитено посочвам, че паралелно с описаните етапи се провеждат още две обществени поръчки и се сключват още два договора - за изготвяне на доклад за съответствие на проекта и строителен надзор и за инвеститорски контрол.За тях не предвиждаме допълнително време, тъй като при разумно планиране от страна на общината, те съвпадат по време с гореописаните етапи. Това постигнахме вече веднъж в случая с първите два блока, включени в програмата.Тези две поръчки обаче могат да доведат на удължаване на времето до започване на строителството, в случай че за тях започне обжалване на решението за избор на изпълнител.В гореописаните етапи не включвам и времето за работа на страните в строителството по приемане на изпълнението и отчитането му, тъй като това става паралелно със строителството и след приключването му и не води до удължаване на времето до започване на санирането.
През приключилата преди дни предизборна кампания, добрата ни практика със санирането на два блока в Тервел, с която имаме повод да се гордеем, тъй като сме една от първите общини в страната успели да извършат строителни дейности през 2015 година, бе използвана за манипулации на общественото мнение. Аз , от своя страна, ползвам възможността, за да информирам, че Община Тервел не получава и не се разпорежда със средства за санирането на блоковете. Сдружението на собствениците има своя банкова сметка, открита в изпълнение на изискванията на програмата, а всички фактури и платежни нареждания се подписват от управителя на съответното сдружение.Допълнително, строителните книжа се подписват и от техническо лице, упълномощено от сдружението, както и от областна управа.Общината извършва и координира всички дейности по програмата и е страна по сключените договори, без за това да получава средства.Не се изплащат и възнаграждения на служителите, ангажирани с програмата.

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ: ИНЖ.ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

Публикувано на 09 Nov 2015
 ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ – гр. Шумен


Публикувано на 09 Nov 2015
 ДВАДЕСЕТ И ДВА ДИАМАНТА : НОВИ УСПЕХИ НА ТЕРВЕЛСКИТЕ БАЛЕРИНИ И МАЖОРЕТКИ

В края на месец октомври, след постигнатия успех на XIII Международен фестивал „Златен помпон“, момичетата и момчетата от балет Каприз, отново се завърнаха с най – голямата награда от международно състезание по линия на Световната мажоретна федерация. Мястото на успеха този път беше IX Международно и танцово състезание „Диамантен батон“, гр. Панчево, Р. Сърбия. В състезанието участие взеха 5 държави с над 70 хореографии, най – добрите, от които бяха отличени със специални награди.

Трудът и упорството, проявени през дългите репетиции, дадоха своя резултат- незабравими емоции и повод за гордост. Перфектното представяне на малките мажоретки от МС Каприз във възрастова група кадети бе приятната изненада на това състезание- те показаха, че са готови за голямата сцена и че напълно заслужено ще продължат да представят града ни по света.Именно те се удостоиха с наградата за най – добра хореография за танца „Зарчета“, който спечели и първо място в своята категория. Ивета Йорданова за втори път спечели специалната награда „Най – добра мажоретка“ и стана първа в категория соло помпон кадет. Състезанието бе открито по най – добрия начин от соловото изпълнение на Инна Росенова, която изпълни танца си безгрешно и уверено грабна първото място в категория соло батон джуниор. По същия начин се представи и Николета Ненова, която също категорично спечели първо място в категорията соло батон сеньор. В категориите дует батон джуниор (Инна Росенова и Анна – Мария Колева), малка група батон сеньор, малка група помпон кадет, малка група микс сеньор и дует помпон сеньор танците бяха отличени по същия начин. При трио помпон кадет (Ивета Йорданова, Станислава Михайлова и Жаклин Стоянова) и формация помпон сеньор момичетата бяха наградени с второ място, а в категория формация батон сеньор – отново с първо място.

Публикувано на 09 Nov 2015

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 По-стари >>