Апел


Публикувано на 10 Feb 2023
 Полезна информация за данъчно задължените лица!

Във връзка с провеждане на данъчна кампания 2023 г., приложено предоставяме на вниманието на жителите на Община Тервел, разяснения изготвени от НАП, относно подаването на декларации по електронен път, срокове за подаване и допълнителна информация.

Разяснения от НАП

Публикувано на 10 Feb 2023
 Обшина Тервел Ви каниПубликувано на 02 Feb 2023
 КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ


Публикувано на 02 Feb 2023
 ГОДИШНА РАВНОСМЕТКА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

За периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. Община Тервел е обявила в електронната платформа за обществени поръчки общо седемдесет и две обществени поръчки, от които петдесет и три процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП /дванадесет открити процедури, тридесет и четири процедури публично състезание, три процедури пряко договаряне и четири процедури на договаряне без предварително обявление/ и деветнадесет обществени поръчки, обявени по реда за възлагане чрез Събиране на оферти с обява.
Обявени са и четири пазарни консултации във връзка с проучвания на цени , необходими за подготовка на различни проекти, с които Община Тервел е кандидатствала пред ДФЗ.
Сумата от прогнозните стойности на всички обявени обществени поръчки за изминалата година е 10 286 159,31 лв. без ДДС.
Четири от обявените обществените поръчки са с европейско финансиране, а останалите шестдесет и осем са финансирани със средства по проекти с национално финансиране (Фонд „Социална закрила“, Проект „Красива България“, Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, постановления с целеви характер на Министерски съвет , със средства от общинския бюджет).
Тридесет и четири от обявените 72 обществени поръчки са свързани с извършване на строителство (улици, алеи, покриви на сгради, общински път и др.) , двадесет – с извършване на доставки (автомобили за домашния патронаж, кухненско оборудване, мебели за ритуален дом, булдозер, храни, горива, строителни материали и др.) и осемнадесет – с извършване на услуги (проектиране, строителен надзор, транспорт на ученици и учители и др.).

Публикувано на 02 Feb 2023
 ОСНОВНИ АКЦЕНТИ ОТ РАБОТАТА НА ЗВЕНОТО ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА

През 2022 г. служителите от звено „ГРАО“ в Община Тервел са съставили 363 броя актове за раждане и 252 бр. актове за сключване на граждански брак. Обработени са 426 заявления за адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес.Издадени са 1105 дубликати от актове, удостоверяващи различни обстоятелства по гражданското състояние на населението. Издадени са 1544 бр. удостоверения за наследници, 32 бр. удостоверения за семейно положение и 80 бр. удостоверения за родствени връзки.Работено е по 84 бр. запитвания за българско гражданство и по 25 писма за постоянно пребиваване , получени от звено „Миграция“. Съставени са 297 акта за смърт на жители на Община Тервел.
Според регистрите на звено ГРАО , към 24.01.2023 г. населението на Община Тервел по признак „постоянен адрес“ е 28 140 души, а по признак „настоящ адрес“ - 16 053 души.

Публикувано на 02 Feb 2023
 ПРЕДПРИЕТИ ИНВЕСТИЦИИ ПРЕЗ 2022 Г. В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

През изминалата година Главният архитект на Община Тервел е издал 50 бр. разрешения за строеж. От тях 18 бр. са за обекти на общинската инфраструктура – 10 бр. за пътища и улици, 2 бр. за водопроводи, 3 бр. за покриви на сгради, едно разрешение за общинска пералня , едно за общинска аптека и едно за фотоволтаично оборудване на покрива на сградата на общинската администрация в гр.Тервел .
Десет разрешения за строеж са издадени за фотоволтаично оборудване на граждани и фирми. Четири разрешения за строеж са за жилища, три за търговски обекти. Две разрешения за строеж са за животновъдни ферми, а други четири – за складове.Има разрешение за цех за метални изделия, за автомобилна везна, за автомивка, за тръбен кладенец, за трафопост, за огради и за допълващо застрояване.
Издадени са 19 бр. удостоверения за въвеждане в експлоатация от гл.архитект.Седем от тях са за различни общински обекти. От ДНСК София е издадено и разрешение за ползване на друг общински обект – ритуална зала в с.Зърнево. Въведени в експлоатация през миналата година са два търговски обекта, четири жилищни сгради, два склада, две селскостопански постройки, две автомивки, два овчарника и едно разширение на мандрата в с.Жегларци.
Техническата служба в общината е издала 1289 скици, от които 678 от кадастрални карти и 611 от регулационни планове на села.
През 2022 г. са одобрени изменения на 11 подробни устройствени планове на имоти в населени места на общината – в гр.Тервел и селата Сърнец, Кладенци, Каблешково, Войниково, Попгруево, Градница и Честименско.Преобладаващата част на измененията са за стопански дейности.Има и такива за жилищно строителство.

Публикувано на 31 Jan 2023
 СъобщениеПубликувано на 31 Jan 2023

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 По-стари >>