Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 „ПЪЛНА ПРОМЯНА” ЗА ЧЕТИРИ БЛОКА В ТЕРВЕЛ

Санирането на четирите блока в Тервел навлезе в решителния си етап.За да се илюстрира случващото се, подбрахме снимков материал от един и същи участък от блок „Иглика”, сниман преди проекта за саниране и днес, в момента в който се полагат цветните финишни мазилки.Преобразяването е пълно.Трудно може да се каже, че става въпрос за една и съща фасада.Подбраните от собствениците свежи цветове радват очите.

БЛОК ИГЛИКА СЕ ПРЕОБРАЗЯВА

Освен естетиката обаче, вече започват да се получават отзиви и от енергоспестяващите мерки.Въпреки, че блоковете са в процес на строителство, собствениците споделят, че новите дограми и изолацията на стените са направили горещините в панелните жилища по-поносими.Предстои да бъде избрана фирма, която ще прави мониторинг за резултатите от санирането на двата блока, които бяха направени в края на 2015 –та година по същата програма. Живущите в тях вече имат впечатленията от една преживяна в санираните блокове зима.Предстои да бъде изчислен ефекта от енергоспестяващите мерки.

БЛОК ИГЛИКА ПРЕДИ САНИРАНЕТО

Паралелно с блок „Иглика”, се работи по блоковете „Детелина”, „Прогрес” и „Хан Тервел”.Полага се топлоизолация в подпокривни пространства и сутерени, подменя се дограма.При блок „Хан Тервел” се изграждат няколко нови тераси, след като бяха демонтирани старите.Това се прави с цел конструктивно укрепване на старите и опасни тераси.Действието е предписано в конструктивното обследване на блока.
Към момента няма основание за опасение, че сроковете за строителство няма да бъдат спазени.Четирите блока трябва да бъдат готови до есента и собствениците на жилища да посрещнат първата си зима в санираните сгради.

Публикувано на 03 Aug 2016
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПОДГОТВЯ ПРОЕКТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

За втори път през тази година Община Тервел подготвя проект , с който да кандидатства по „Красива България”. Първият проект беше внесен през м.януари т.г. , получи одобрение и вече се изпълнява. Той е за обновяване на двете актови зали на СУ „Й.Йовков” в общинския център.
Вторият проект на Общината е за осигуряване на достъпна среда за сградата на общинския музей.Проектът трябва да бъде внесен за разглеждане до 12 август т.г. и е по Мярка 01-01 на Програмата, а именно: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ”.Мярката бе отворена за кандидатсване на 12 юли т.г.
Обновяването на сградния фонд, обзавеждането и експозициите на общинския музей, както и осъвременяването на методите за експониране в него е един от приоритетите на общинското ръководство в сферата на културата през настоящия мандат.Допълнителен стимул в тази посока е обогатяването на музейния фонд през това лято. В общинския музей на Тервел ще бъдат показвани артефакти и изображения от раннохристиянската базилика на крепостта „Палматис”.
Общинският музей в Тервел е създаден през 70-те години на миналия век и се нуждае както от основен ремонт на сградата, така и от нов поглед към сбирките в нея.Общината си е поставила за цел и обособяването на обучителни интерактивни кътове за деца в музея.
Проектът, който Общината ще внесе в „Красива България” включва няколко дейности:
Изграждане на външен панорамен остъклен подемник, който да осигурява достъп до всичките три етажа на музея и пътека за достъп до него, монтиране на платформа за стълби за преодоляване на едно ниво в сградата, изграждане на санитарен възел за хора със затруднено придвижване на етаж първи в музея.Стойността на проектните работи е приблизително 110 000 лв. Общината осигурява финансиране от 20 000 лв.
Проектната разработка за осигуряване на достъпна среда е обособена част от проект за обновяване на цялата музейна сграда.Останалите интервенции по проекта са предназначени за кандидатстване на общината с проект за основен ремонт, обзавеждане и оборудване на музея по ПРСР 2014-2020 г.

Публикувано на 02 Aug 2016
 Министър Василева подписва договор с Oбщина Тервел


Публикувано на 22 Jul 2016
 О Б Я В А

Читалищното настоятелство при НЧ „Светлина – 1942 Г.” с.Божан, на основание чл. 15, ал. 1 от ЗНЧ /Закона за народните читалища/, свиква редовно отчетно – изборно събрание на 15.08.2016 г. от 16:00 часа в залата на Читалището при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на читалището за периода 2013-2016 год.
  2. Избор на читалищното настоятелство, проверителна комисия и председател на читалището.
  3. Текущи.При липса на кворум, събранието се отлага с един час по – късно на същата дата и място при същия дневен ред.

Публикувано на 21 Jul 2016
 Обява


Публикувано на 20 Jul 2016
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: АРХЕОЛОГИЧЕСКО ЛЯТО 2016 ГОДИНА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

На 20 юни 2016 г. стартира първият сезон на археологическите разкопки край с. Оногур, община Тервел. За първи път от края на 80-те години, когато е проучена средновековната крепост Скала край с. Кладенци, Общината прави стъпки в тази посока.Този път обаче става дума за много по-стара крепост.Палматис е късноантична крепост от пети век. Първоначалните сведения сочат на специалистите, че край с. Оногур се намират останките на късноантичната и средновековна крепост "Палматис"- пътна станция, която свързва римските областни центрове Дурострум (Силистра) и Марцианопол (Девня).Върху карти на римски пътища в България крепостта е отбелязана като място, през което преминава път, започващ от пристанищния Одесос (Варна) и завършващ в Дурусторум (Силистра). През тази епоха пътят е следвал течението на пълноводната тогава Суха река.Това, което се знае за крепостта не е много.

Синтронът и олтарната маса

Публикувано на 19 Jul 2016
 ГОТОВ Е ПРОЕКТЪТ НА БЛОК „ХАН ТЕРВЕЛ“

Това е петият пореден блок, който се санира в гр.Тервел по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.В сградата има 45 апартамента, разпределени в три входа на по пет етажа.Проектът предвижда изпълнение на четири мерки за енергийна ефективност – подмяна на дограма, топлоизолация на фасади, топлоизолация на покрив и топлоизолация на под над неотопляем сутерен.Ще бъдат изпълнени и съпътстващи работи – хидроизолация на покрив, възстановяване на отводняване на покрива и на комините, освежаване на стълбищна клетка, изграждане на нова мълниезащита, възстановяване на участъци от течащи тръби в сутерена на сградата.

Публикувано на 18 Jul 2016
 ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0276 “ГРИЖА В ДОМАШНА СРЕДА“ ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.002 “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ ОП“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

На 01.07.2016г. в община Тервел стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.002-0276 “Грижа в домашна среда“,процедура BG05M9OP001-2.002„Независим живот“,приоритетна ос 2
“Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектното предложение е насочено към осигуряване на комплексна грижа в домашна среда за хора с увреждания и възрастни лица над 65г. със затруднения в ежедневното самообслужване на територията на община Тервел. Реализирането му ще допринесе за подобряване достъпа до нови интегрирани услуги на нуждаещите се лица с цел преодоляване на социалната изолация и бедност, като същевременно ще надгради предлаганите към настоящия момент социални услуги в общината. Интегрираните услуги ще се осъществяват от новосъздадено функционално звено "Център за домашна грижа", предоставящо почасови услуги за социално включване в общността или в домашна среда, а именно социални, здравни и специализирани.
В центъра ще работят психолог, здравен, социални работници, лични асистенти и домашни помощници. Почасовите услуги ще се предоставят за период от 18 месеца и ще обхванат най-малко 54 потребители.
От една страна по този начин ще се осигури заетост на лица в трудоспособна възраст /включително безработни/, а от друга ще се даде възможност на ползвателите да избират желаните услуги, да организират разпределението и продължителността им във времето, да определят обслужващо лице за обгрижването им, съобразно специфичните си потребности. Близките на хората с увреждания и лицата над 65 г. в невъзможност за самообслужване ще имат възможност да се върнат на пазара на труда.
Подобряване качеството на комплексните услуги ще бъде постигнато посредством включените дейности за мотивационна или друг вид подкрепа за потребителите; консултиране и/или супервизия на персонала.
В резултат на осъществените дейности ще се подобри качеството на живот на представителите на целевите групи чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на техния личен избор, съобразен с възможностите им и индивидуални потребности.
Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез оперативна програма“Развитие на човешките ресурси“2014-2020г. възлиза на 499 260.00 лева.
Проектът ще се изпълнява за период от 21 месеца: 01.07.2016г. – 31.03.2018г. и ще включва представители на целевите групи от всички населени места на община Тервел.
Екипа за управление на проекта ще информира периодично нуждаещите се лица, техните близки и обществеността за реализирането на проектните дейности.

Миглена Василева – ръководител проект
кабинет 104, първи етаж на Община Тервел тел.: 05751 2151

Публикувано на 18 Jul 2016

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 По-стари >>