Грижа в дома в община ТервелСПИСЪК НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТ- ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЧАСОВИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ.

( публикувано на 11.10.2023 г.)ПЪРВО ПРОЕКТНО ТРИМЕСИЧИЕ 01.06. – 31.08.2023 г.

( публикувано на 31.08.2023 г.)С П И С Ъ К НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТ- ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЧАСОВИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

( публикувано на 18.08.2023 г.)СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ В ЗВЕНО „ЦЕНТЪР ЗА ДОМАШНА ГРИЖА“

( публикувано на 14.08.2023 г.)ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМУНИКАЦИОННА ПРОЯВА

( публикувано на 31.07.2023 г.)ПОКАНА за организирана комуникационна проява (пресконференция) по проект „Грижа в дома в община Тервел“

( публикувано на 24.07.2023 г.)О Б Я В Л Е Н И Е: обявява процедура за подбор на лица, желаещи да предоставят здравно-социални услуги

( публикувано на 05.07.2023 г.)
О Б Я В Л Е Н И Е: обявява процедура за подбор на потребители за ползване на следните услуги:

( публикувано на 05.07.2023 г.)
СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ В ЗВЕНО „ЦЕНТЪР ЗА ДОМАШНА ГРИЖА“

( публикувано на 19.06.2023 г.)О Б Я В Л Е Н И Е: От 05 юни до 16 юни 2023г. общинска администрация във връзка с одобрено проектно предложение на Община Тервел oт 15.03.2023г. по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома” на Програма „Развитие на човешките ресурси“

( публикувано на 01.06.2023 г.)ПPOEKT BG05SFPR002-2.001-0207 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ” ПРОЦЕДУРА BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА” ПРОГРАМА„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2021-2027

( публикувано на 01.06.2023 г.)
АРХИВГРИЖА В ДОМАШНА СРЕДА