"Услуги - ГРАО"


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

( публикувано на 09.01.2017 г.)


І. Издаване на удостоверение за раждане

ІІ. Издаване на удостоверение за граждански брак

ІІІ. Съставяне на акт за смърт и издаване на препис–извлечение – за първи път

ІV. Издаване на препис - извлечение от акт за смърт (втори и/или следващ)

V. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

VІ. Издаване на удостоверение за наследници

VІІ. Издаване на удостоверение за семейно положение

VІІІ. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

ІХ. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Х. Удостоверение за родените от майката деца

ХІ. Удостоверение за правно ограничение

ХІІ. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена

ХІІІ. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина; Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

ХІV. Удостоверение за постоянен адрес

ХV. Удостоверение за промени на постоянен адрес

ХVІ. Удостоверение за настоящ адрес – адресна регистрация

ХVІІ. Удостоверение за промени на настоящ адрес

ХVІІІ. Припознаване на дете – след съставяне на акта за раждане

ХІХ. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

ХХ. Възстановяване и промяна на име по чл. 19а от ЗГР

ХХІ. Издаване на преписи от актове по гражданско състояние

ХХІІ. Удостоверения за вписване в регистъра на населението

ХХІІІ. "Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство" - за процедура по комплектоване, проверка, изпращане, получаване и предаване на удостоверението, издадено от МП

ХХІV. Всички други видове удостоверения по искане на граждани

ХХV. Издаване на други удостоверения по административно обслужване

ХХVІ. Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

ХХVІІ.Комплектоване и проверка на документи към искане за "Съставяне на акт за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина"

ХХVІІІ. Съставяне на акт за раждане или акт за смърт на български гражданин с постоянен адрес в община Тервел, въз основа на влязло в сила съдебно решение, постановено от български съд

ХХІХ. Комплектоване и проверка на документи към искане за "Признaване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган"