Информационен център "ГРАО"


Информационен център "ГРАО" в Община Тервел е разположен на първия етаж в сградата на общинската администрация. Оформен и оборудван по съвременните европейски стандарти. Обслужването на гражданите е улеснено от непосредствен контакт със служителите. Многократно се намалява времето за извършване на услугите по гражданска регистрация. Въведени са програмни продукти, които позволяват експресното обслужване. Осигурена е постоянна връзка с национална база данни на ГД "ГРАО" за издаване на съответните удостоверения.

В Информационен център "ГРАО" се поддържа регистър по гражданско състояние и регистър на населението в локална мрежа. Съхраняват се документи и картотечни регистри в автоматичен информационен фонд, приемат се молби и заявления на граждани. Издават се документи в съответствие с действащото законодателство, отнасящи се до регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите. Води се регистрация по постоянен и настоящ адрес на гражданите.

телефон в Информационен център "ГРАО":
05751/ 25 46

Банкова сметка за плащане към ГРАО
Банка: „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД офис Тервел, клон ДОБРИЧ
IBAN BG53BPBI79388462568000
Код за вид плащане 44 80 07
BIC BPBIBGSF
Основание – предоставяне на административна услуга

Всички такси са съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, приета с Решение № 1-5 на Общински съвет - Тервел, взето с Протокол № 1/ 28.01.2011 г. и изм. и доп. с Решение № 9-190 по Протокол № 9 от 27.12.2013 г. от заседание на Общински съвет – Тервел.