IX. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти


Нормативно основание: чл.142, чл.144 и чл.145, ал.1 и ал.3 от ЗУТ


Необходими документи:
- Заявление по образец; (Изтегли)
- Документ за собственост(отстъпено право на строеж);
- Виза за проектиране;
- Три копия от инвестиционния проект с обхват и съдържание, определени с Наредба №4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС (в случаите, когато се изисква);
- Писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се иска свързано ниско застрояване, съгласно чл.21 от ЗУТ;
- Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществуващите изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ- за обекти от първа и втора категория задължително комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория по желание на възложителя;
- Предварителна оценка на идейните инвестиционни проекти за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата на нормите по устройство на територията, с изискванията към строежите, съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравна защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, съгласно чл.142, ал.2 от ЗУТ;
- Оценка за съответствието на част “Конструктивна” извършена от физически лица изпълняващи технически контрол по част “Конструктивна” включени в списъка на Камарата на инженерите;
- Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория;
- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
- Документи, доказващи наличието на съгласия в случай на съсобственост, етажна собственост и т.н.;
- Писмено нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот, при обекти на допълващо застрояване на границата между двата имота;
- Други;
- Квитанция за платена такса.

Цена на услуга - 50 лв. при представена оценка за съответствие и 150 лв. при непредставяне на оценка за съответствие от консултантска фирма.
Срок за изпълнение - съгласно ЗУТ