ІХ. Издаване на Акт за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси и глоби, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4, ал. 1-5 и чл. 9б от ЗМДТ, във връзка с чл. 129 от ДОПК•Необходими документи:
- Искане за прихващане или възстановяване (Изтегли)

•Безплатна услуга