VIII. Процедура по разглеждане, обявяване и одобряване на ПУП-ПЗ по чл.124а от ЗУТ


Нормативно основание: чл.134 и чл.150 от ЗУТ


Необходими документи:
- Заявление по образец; (Изтегли)
- Документ за собственост;
- Проект;
- Мотивирано предписание;
- Данни за заинтересованите съседи по чл.131 от ЗУТ;
- Писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се иска свързано ниско застрояване, съгласно чл.21 от ЗУТ;
- Съгласувателни писма от заинтересованите централни и териториални администрации, специализираните контролни органи и експлоатационни дружества в случаите, когато са изисквани с мотивираното предписание;
- Квитанция за платена такса.
Цена на услуга - по 50 лв. на имот за обявяване на изготвения проект и за обявяване на заповедта/решението за одобряването му; При повторно разглеждане на ПУП- 20 лв. на имот;
Срок за изпълнение - съгласно ЗУТЦената на услугата е определена съгласно т. 35б, 35в и 35г от Приложение №2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел