VI. Процедура по разрешаване изработване на ПУП


Нормативно основание: чл.124а, ал.5 и ал.7 от ЗУТ


Необходими документи:
- Заявление по образец; (Изтегли)
- Документ за собственост;
- Удостоверение за наследници при наследствени имоти;
- Скица с предложение за исканото изменение.
- Писмено съгласие на собствениците на съседните УПИ, в което се иска свързано ниско застрояване (чл.21,ал.4 от ЗУТ);
- Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи в случаите по чл.17, т.2 и 3 от ЗУТ;
- Задание по чл.125 от ЗУТ, изготвено от Възложителя.

Цена на услуга -10 лв./дка, но не по малко от 30 лв. на имот
Срок за изпълнение - 14 дни за урбанизирани територииЦената на услугата е определена съгласно чл.35а, от Приложение №2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел