V. Издаване на Удостоверение за платен данък върху наследствата


•Правно основание – чл.41 от ЗМДТ


•Необходими документи:
- Искане за издаване на документи /по образец/ (Изтегли)

•Такса и срок за извършване на услугата:
Обикновена услуга – 7 дни – 5,00 лв.
Бърза услуга – до 3 дни - 12,50 лв.


Цените на услугите са съгласно чл. 38, ал. 1, т. 4 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел